Cerddoriaeth Theatr Clwyd

Mae ein Tîm Cerddoriaeth yn darparu addysg gerddorol ymarferol ar draws ein cymuned leol, gan ganolbwyntio’n arbennig ar sicrhau bod holl bobl ifanc Sir y Fflint yn cael cyfle i ddysgu offeryn cerddorol a manteisio ar brofiadau cerddorol yn gyffredinol.


Amdanom Ni

Sefydlwyd Cerddoriaeth Theatr Clwyd yn 2020 gan Theatr Clwyd, drwy etifeddu Gwasanaeth Cerdd Sir y Fflint gan y cyngor sir, i sicrhau parhad a ffyniant yr ased cymunedol pwysig hwn.

Mae ein tîm profiadol a medrus yn dysgu amrywiaeth o offerynnau ac arbenigeddau gan gynnwys canu, gitâr, drymiau, taro, llinynnol, chwythbrennau, pres, telyn, piano a theori cerddoriaeth. Gyda’n gilydd rydym yn defnyddio grym trawsffurfiol cerddoriaeth i gynnig cyfleoedd dysgu a pherfformio creadigol o fewn byd addysg ac yn y gymuned.

Gwersi Offerynnol

Rydym yn darparu gwersi offerynnol yn unigol a mewn grŵpiau mewn ysgolion cynradd ac uwchradd. O fis Medi rydym yn dychwelyd at ddarparu gwersi wyneb-yn-wyneb of fewn ysgolion.

Ensembles a Grwpiau

Rydym hefyd yn darparu cyfleoedd perfformio o fewn amryw o gerddorfeydd, bandiau, corau ac ensembles. Mae’r grwpiau hyn yn cyfarfod ar lefel sirol yn ogystal a grwpiau i amrediad o oedrannau, a gallu ar hyd a lled Sir y Fflint. Mae’r grwpiau yn cyfarfod i ymarfer mewn cymysgedd o sesiynau wythnosol ar ôl ysgol, ymarferion dwys ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau ysgol, ac yn cael amryw o gyfleoedd i berfformio drwy’r flwyddyn.

Ymgysylltu Cymunedol

Tu hwnt i hyn, rydym yn cyfrannu i waith ymgysylltu cymunedol ehangach y theatr, ac yn helpu i hyrwyddo'r sefydliad fel hyb creadigol artistig yn lleol, fel rhan o weledigaeth Theatr Clwyd.

Darganfyddwch fwy am logi ein hofferynnau

Cymerwch gip ar y telerau ac amodau ar gyfer llogi offerynnau.

Dilynwch y ddolen hon i ddarllen ein telerau ac amodau: cliciwch yma.

Cysylltu

Cysylltwch â’r Tîm Cerddoriaeth drwy anfon e-bost at: music@theatrclwyd.com