Polisi Preifatrwydd

Rydym yn cymryd eich preifatrwydd, ac yn sicrhau eich data o ddifrif.

Mae'n bwysig iawn i bawb bod data personol pobl yn cael ei gadw'n ddiogel a'i ddefnyddio'n gyfrifol. Ar y dudalen hon fe welwch bolisïau preifatrwydd Theatr Clwyd Trust Ltd (uchod) a Theatr Clwyd Music Ltd (gwaelod - sgroliwch i lawr).

Os oes gennych unrhyw gwestiwn am unrhyw beth ar y dudalen hon, sut rydym yn defnyddio eich data, yna e-bostiwch ni data.protection@theatrclwyd.com - rydym ni wastad yn hapus i'ch helpu.Polisi Preifatrwydd - Theatr Clwyd

Mae Theatr Clwyd (Theatr Clwyd Trust Ltd - Rhif Cwmni 12465903), yn 'reolwr data,' mae hyn yn golygu ein bod yn gyfrifol am sicrhau bod eich data personol yn ddiogel, yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd briodol ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR ).

Pam mae arnom angen eich data personol

Mae angen eich data arnom i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i chi. Mae'r data hwn yn cynnwys manylion personol (ee enw, cyfeiriad, e-bost), hanes archebu (ee sioeau rydych chi wedi'u gweld), a data ar-lein (ee cyfeiriad IP) i'ch hysbysu chi am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac i'n helpu ni i wneud eich profiad yn well.

Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Rydym yn defnyddio eich data personol i gyflawni’r cytundeb sydd gennych chi gyda ni (er enghraifft, wrth brynu tocynnau) drwy/ar gyfer:

 • Gwirio taliadau a materion talu a gweithgareddau eraill

 • Cysylltu â chi am amgylchiadau annisgwyl (e.e. canslo sioe)
 • Cysylltu â chi gyda gwybodaeth hanfodol i sicrhau ymweliad llwyddiannus (e.e. e-bost cyn y sioe, manylion am y sioe)
 • Cynnal a chofnodi'ch data personol ar system ddiogel, wedi'i diogelu gan gyfrinair

 • Postio, e-bostio neu eich ffonio ynglŷn â rhodd rydych wedi'i rhoi (e.e. Diolch)

 • Cynnal cofnodion i sicrhau eich diogelwch, iechyd a lles os ydych chi'n cymryd rhan mewn gweithgaredd neu weithdy

 • Prosesu eich gwybodaeth os ydych chi'n gwneud cais am brofiad gwaith, lleoliadau a chystadlaethau

 • Os oes gennych gytundeb gyda ni yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau i'n polisi preifatrwydd neu ein datganiadau cydsyniad.

Buddiannau cyfreithlon

Rydym yn defnyddio eich data at ddibenion busnes cyfreithlon penodol a all gynnwys rhai neu bob un o’r canlynol:

 • Yn eich postio gyda'r newyddion a'r digwyddiadau diweddaraf

 • Yn eich postio â gwybodaeth am godi arian

 • Defnyddio eich data i wneud gohebiaeth yn bersonol (e.e. “Helo Colin” yn lle “Annwyl Syr”)
 • Segmentu eich data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion i sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth sy’n berthnasol i chi
 • Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriadau IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein ac i gael gwybodaeth am sut gallwn ni wella ein gwasanaeth
 • Rhannu data’n ddiogel er mwyn sicrhau marchnata uniongyrchol (e.e. tŷ postio)
 • Gwneud data’n ddienw at ddibenion ymchwil
 • Segmentu data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion i asesu tueddiad tebygol i gyfrannu
 • Creu proffiliau unigol/cyfrannu (adrodd ar y data presennol sy’n cael eu cadw)
 • Cofnodi data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion ar gyfer y rhai sydd wedi’u hasesu fel pobl hynod debygol o gyfrannu.
 • Cofnodi gwybodaeth sy’n amlwg yn berthnasol o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus ar gyfer y rhai sydd wedi’u hasesu fel pobl hynod debygol o gyfrannu.
Cwcis

Mae gennym brosesau lle byddwn yn eich hysbysu trwy'r pop-yp cwcis ar ein gwefan

 • Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriad IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein a / neu i gael mewnwelediad i sut y gallwn wella ein gwasanaeth
Caniatâd

Byddwn bob amser yn ceisio'ch caniatâd ar gyfer y canlynol:

• E-bostio neu eich ffonio am gynhyrchion tebyg
• E-bostio neu eich ffonio ynglŷn â rhoi rhodd (e.e. Rhoddwch i ni)
• Rhannu'ch data â 3ydd Parti at ddibenion marchnata
• Ceisio ac adolygu gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd, trwy gwmnïau trydydd parti i helpu i lywio ein hymgyrchoedd codi arian (sgrinio cyfoeth 3ydd parti).

Eich hawliau a’ch cwynion

Pan rydym yn defnyddio eich data rydym yn sicrhau ein bod yn rhoi blaenoriaeth uchel i ystyried a chadw at eich hawliau data personol. Mae gennych hawl i weld eich data ar unrhyw adeg. Gallwch wrthwynebu sut maent yn cael eu defnyddio hefyd, neu ofyn am eu cywiro neu eu dileu. Rydym yn dileu hen gofnodion a chofnodion diangen o’n systemau yn awtomatig.

Os ydych chi am godi cwyn ar sut rydyn ni wedi trin eich data personol, cysylltwch â'n Harweinwyr Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Yr arweinwyr Diogelu Data ar gyfer Theatr Clwyd yw:
Sam Freeman
ac Andrew Roberts (Swyddog Diogelu Data: Liam Evans-Ford).

Gellir cysylltu â nhw ar data.protection@theatrclwyd.com neu 01352 756331 (Llun - Gwener, 10am - 6pm) - byddwn yn ymdrechu i ateb cyn pen 48 awr.

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb neu'n credu nad ydym yn unol â'r gyfraith, cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) trwy ymweld â'u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.


Cerddoriaeth Theatr Clwyd - Polisi Preifatrwydd

Mae Theatr Clwyd Music (Theatr Clwyd Music Trust Ltd - Rhif Cwmni 12776979) yn 'reolwyr data,' mae hyn yn golygu eu bod yn gyfrifol am sicrhau bod eich data personol yn ddiogel, yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd briodol ac yn unol â'r Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Pam mae angen eich data personol arnom

Mae angen eich data arnom i ddarparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i chi. Mae'r data hwn yn cynnwys manylion personol (ee enw, cyfeiriad, e-bost), hanes archebu (ee gweithdai neu wersi rydych chi wedi'u mynychu), a data ar-lein (ee cyfeiriad IP) i'ch hysbysu chi am yr hyn rydyn ni'n ei wneud ac i helpu rydym yn gwneud eich profiad yn well.

Sut rydyn ni'n defnyddio'ch data personol

Rydym yn defnyddio'ch data personol i gyflawni'r cytundeb sydd gennych gyda ni (er enghraifft wrth brynu tocynnau) gan / ar gyfer:

 • Gwirio taliadau a materion talu a gweithgareddau eraill
 • Cysylltu â chi am amgylchiadau annisgwyl (e.e. gwers wedi'i chanslo)
 • Cysylltu â chi gyda gwybodaeth hanfodol i sicrhau ymweliad llwyddiannus (e.e. arolwg ar ôl gwers)
 • Cadw a chofnodi eich data personol ar system ddiogel, wedi'i diogelu gan gyfrinair
 • Postio, e-bostio neu eich ffonio ynglŷn â rhodd rydych wedi'i rhoi (e.e. Diolch)
 • Cynnal cofnodion i sicrhau eich diogelwch, iechyd a lles os ydych chi'n cymryd rhan mewn gweithgaredd neu weithdy
 • Prosesu eich gwybodaeth os ydych chi'n gwneud cais am brofiad gwaith, lleoliadau a chystadlaethau
 • Os oes gennych gontract gyda ni yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau i'n polisi preifatrwydd neu ein datganiadau cydsyniad
Buddiannau cyfreithlon

Rydym yn defnyddio eich data at ddibenion busnes cyfreithlon penodol a all gynnwys rhai neu bob un o’r canlynol:

Yn eich postio gyda'r newyddion a'r digwyddiadau diweddarafYn eich postio â gwybodaeth am godi arian

Defnyddio eich data i wneud gohebiaeth yn bersonol (e.e. “Helo Colin” yn lle “Annwyl Syr”)

Segmentu eich data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion i sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth sy’n berthnasol i chi

Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriadau IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein ac i gael gwybodaeth am sut gallwn ni wella ein gwasanaeth

Rhannu data’n ddiogel er mwyn sicrhau marchnata uniongyrchol (e.e. tŷ postio)

Gwneud data’n ddienw at ddibenion ymchwil

Segmentu data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion i asesu tueddiad tebygol i gyfrannu

Creu proffiliau unigol/cyfrannu (adrodd ar y data presennol sy’n cael eu cadw)

Cofnodi data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion ar gyfer y rhai sydd wedi’u hasesu fel pobl hynod debygol o gyfrannu.

Cofnodi gwybodaeth sy’n amlwg yn berthnasol o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus ar gyfer y rhai sydd wedi’u hasesu fel pobl hynod debygol o gyfrannu.

Cwcis

Mae gennym brosesau lle byddwn yn eich hysbysu trwy'r pop-yp cwcis ar ein gwefan

 • Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriad IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein a / neu i gael mewnwelediad i sut y gallwn wella ein gwasanaeth
Caniatâd

Byddwn bob amser yn ceisio'ch caniatâd ar gyfer y canlynol:

• E-bostio neu eich ffonio am gynhyrchion tebyg
• E-bostio neu eich ffonio ynglŷn â rhoi rhodd (e.e. Rhoddwch i ni)
• Rhannu'ch data â 3ydd Parti at ddibenion marchnata
• Ceisio ac adolygu gwybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd, trwy gwmnïau trydydd parti i helpu i lywio ein hymgyrchoedd codi arian (sgrinio cyfoeth 3ydd parti).

Eich hawliau a’ch cwynion

Pan rydym yn defnyddio eich data rydym yn sicrhau ein bod yn rhoi blaenoriaeth uchel i ystyried a chadw at eich hawliau data personol. Mae gennych hawl i weld eich data ar unrhyw adeg. Gallwch wrthwynebu sut maent yn cael eu defnyddio hefyd, neu ofyn am eu cywiro neu eu dileu. Rydym yn dileu hen gofnodion a chofnodion diangen o’n systemau yn awtomatig.

Os ydych chi am godi cwyn ar sut rydyn ni wedi trin eich data personol, cysylltwch â'n Harweinwyr Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i'r mater.Yr arweinwyr Diogelu Data ar gyfer Cerddoriaeth Theatr Clwyd yw: Sam Freeman ac Andrew Roberts (Swyddog Diogelu Data: Liam Evans-Ford).Gellir cysylltu â nhw ar data.protection@theatrclwyd.com neu 01352 756331 (Llun - Gwener, 10am - 6pm) - byddwn yn ymdrechu i ateb cyn pen 48 awr.

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb neu'n credu nad ydym yn unol â'r gyfraith, cysylltwch â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) trwy ymweld â'u gwefan neu drwy ffonio eu llinell gymorth ar 0303 123 1113.