Dyfodol Theatr Clwyd

Ar ôl 45 mlynedd, mae angen gwaith cyfalaf mawr ar ein hadeilad rhestredig Gradd II, gyda'r holl systemau bron yn dod at ddiwedd eu hoes a'u cyflwr yn dirywio i'r pwynt o fod yn anniogel. Ar ôl ymgynghori’n helaeth â’r gymuned a gweithio gyda’r penseiri arobryn Haworth Tompkins, rydym yng ngham dylunio manwl (RIBA 4.2) yr ailddatblygiad trawsffurfiol a fydd yn darparu profiad llawer gwell i ymwelwyr a chyfleusterau cynhyrchu incwm gwell mewn adeilad gwyrddach a mwy effeithlon a chroesawgar.

Gyda tharged carbon sero sy’n flaenllaw yn y diwydiant a llefydd pwrpasol ar gyfer creu theatr, dysgu, teulu a lles, gan gynnwys adeiladu golygfeydd sioeau ar y safle am y tro cyntaf, bydd y prosiect yn “esiampl o ofod diwylliannol o’r 21ain ganrif” (Haworth Tompkins).

Rydym yn gwneud y gorau o’r dyluniad o’r 1970au ac yn cadw'r rhan fwyaf o'i strwythur. Bydd ad-drefnu waliau mewnol ac ymestyn y pafiliwn blaen yn creu gofodau blaen tŷ mwy a mwy croesawgar.

Gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy, pympiau gwres ffynhonnell aer, dŵr glaw wedi'i gynaeafu, a gwyrddni ar waliau allanol ar gyfer inswleiddio a bioamrywiaeth, bydd yr adnewyddu’n arddangosfa proffil uchel o greu theatr yn gynaliadwy, y gellir ei hefelychu mewn lleoliadau eraill a thrawsnewid y ffordd rydym yn gweithio, yn creu celf ac yn ymgysylltu â'n cymunedau.

Bydd y prosiect yn diogelu ased diwylliannol mwyaf arwyddocaol Cymru ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, gan sicrhau bod cyfleusterau theatr o safon byd ar gael ar gyfer datblygu talent Cymru, gan ddiogelu cyfleoedd ar gyfer cyfranogiad diwylliannol i bobl Gogledd Cymru, gwneud yr ardaloedd cyhoeddus a chefn llwyfan yn hygyrch ac yn bleserus i bawb, a lleihau allyriadau carbon yn barhaol.

All redevelopment images by Haworth Tompkins