Croeso Nol!

Rydyn ni wedi rhoi rhai mesurau yn eu lle ar gyfer y digwyddiad yma er mwyn gwneud yn siŵr bod eich profiad yn un diogel, glân a phleserus.

Dyma beth rydyn ni’n ei wneud a bydd hyn yn effeithio ar eich ymweliad.

Cofiwch fe all y rhain newid wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio neu eu gweithredu.


Diogelwch a Chysur

Llai o Giwio - Rydyn ni’n osgoi ciwio yn ein hadeilad drwy ddefnyddio marcwyr gofod ar y llawr, capasiti llai, grisiau un cyfeiriad a system bar llawer symlach.

Mynediad i’r Adeilad - Pan rydych yn cyrraedd, dewch i’r drws ffrynt a bydd llawer o arwyddion (a staff) yn eich cyfeirio at y lle priodol.

Seddau Cadw Pellter Cymdeithasol - Gan ddilyn canllawiau’r llywodraeth, rydyn ni’n creu pellter rhwng seddau. Bydd eich tocynnau’n nodi'r drws ar gyfer mynd i mewn a dod allan drwyddo yn y theatr a bydd y drysau ar agor yn gynt i osgoi unrhyw frysio neu giwio am seddau.

Safleoedd Diheintio Dwylo - Mae safleoedd diheintio dwylo o amgylch yr adeilad – wrth i chi ddod i mewn a hefyd ar dop y grisiau. Mae eu defnyddio’n eithriadol ddefnyddiol.

Profi ac Olrhain - Byddwn yn gofyn i bob aelod o’ch grŵp roi manylion cyswllt profi ac olrhain wrth gyrraedd. Er bod hyn yn ddewisol, mae’n eithriadol ddefnyddiol yn y frwydr yn erbyn Covid-19. Bydd y manylion hyn yn cael eu cadw’n ddiogel, eu defnyddio ar gyfer tracio ac olrhain yn unig, a’u dinistrio ar ôl 18 diwrnod.

Taliadau Digyswllt - Rydyn ni’n annog taliadau digyswllt yn ystod eich ymweliad ac mae gennym ni safleoedd talu digyswllt ym mhob rhan o’r adeilad.

Capasiti Cyfyngedig - Rydyn ni wedi lleihau nifer y seddau sydd ar gael i’w gwerthu yn ein holl leoliadau – bydd hyn yn golygu llawer llai o dagfeydd yn yr adeilad a llai o bobl yn y theatr.

Glanhau Cynyddol - Rydyn ni’n glanhau mwy ar ein hadeilad – efallai y byddwch yn ein gweld yn glanhau arwynebau yn ystod eich ymweliad – mae’r cyfan wedi’i drefnu felly does dim angen poeni am unrhyw beth.

Argraffu Gartref/E-Docynnau - Ystyriwch hyn os yw’n bosib – rydyn ni’n anfon e-bost syml atoch chi gyda’ch archeb wedi’i hatodi – does dim rhaid i chi ei hargraffu, dim ond ei dangos wrth y drws ar eich ffôn clyfar.

✔ Toiledau - Mae gennym doiledau ar gael at ddefnydd y cyhoedd ond byddwn yn lleihau nifer y bobl sy'n gallu mynd i mewn ac allan ar unrhyw adeg a byddant yn cael eu glanhau'n amlach.

Gwirio Tymheredd - Wrth i chi ddod i mewn i’r adeilad byddwn yn gwirio eich tymheredd (mae hon yn broses gyflym, 5 eiliad, heb unrhyw gyswllt) – os oes gennych chi dymheredd ychydig yn uchel, byddwn yn holi ambell gwestiwn i wneud yn siŵr eich bod yn iawn.

✔ *Gorchuddion Wyneb - Rydym yn gofyn i chi wisgo gorchudd wyneb tra rydych yn symud o amgylch yr adeilad er mwyn sicrhau’r gofal gorau posib i ymwelwyr ac aelodau o staff. Dim ond i fwyta bwyd neu ddiod y gellir ei dynnu.
*Oni bai eich bod wedi'ch eithrio oherwydd unrhyw gyflwr meddygol, neu dan 11 oed.


Archebwch eich diodydd a’ch byrbrydau gyda’n ap newydd ar gyfer Bariau Theatr Clwyd.

Archebwch unrhyw bryd, o pan rydych chi’n prynu eich tocyn hyd at ddechrau’r sioe.

Lawrlwythwch ap Bariau Theatr Clwyd am ddim i archebu eich diodydd a’ch byrbrydau. Ar gael ar iOS ac Android.

Neu archebwch ar-lein yma.


Ad-daliad

Mae’n bwysig i ni bod gennych chi hyder wrth archebu tocynnau gyda ni. Am gyfnod cyfyngedig, rydyn ni’n newid ein polisi ad-daliad fel ymateb i’r achosion o Covid-19 – bydd hyn yn gwneud ein tocynnau’n fwy hyblyg os ydych chi’n sâl, yn gorfod ynysu, neu ddim yn teimlo’n gyfforddus yn mynychu sioe.

Mae’r newidiadau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad rhwng 1 Ebrill 2020 ac 1 Awst 2021.

Os caiff y sioe ei chanslo

Os oes cyfyngiadau symud eto neu salwch yn y cwmni a bod y sioe’n gorfod cael ei chanslo, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich arian chi’n cael ei warchod a’ch bod yn cael eich arian yn ôl.

 • Bydd gennych hawl i ad-daliad llawn. Efallai y gofynnir i chi a ydych eisiau ad-daliad i’ch cerdyn talu, nodyn credyd gyda’r theatr, cyfnewid eich tocynnau am berfformiad wedi’i aildrefnu neu a ydych eisiau rhoi swm eich ad-daliad yn llawn neu’n rhannol i helpu’r theatr gyda’i gwaith.
 • Mae ad-dalu cynulleidfa lawn yn dasg fawr felly gall hyn gymryd sawl diwrnod i’w gwblhau.
 • Os ydych chi wedi talu gydag arian neu siec, gall gymryd mwy o amser i ni roi ad-daliad i chi weithiau.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cyfeiriad e-bost a rhif ffôn wrth archebu.

Os ydych chi’n sâl ac yn methu mynychu

Os ydych chi’n sâl neu os oes gennych chi symptomau Covid-19 yn ystod y dyddiau’n arwain at eich ymweliad, gofynnwn i chi gysylltu ac fe allwn ni helpu i symud neu gredydu eich tocynnau i sicrhau bod pawb yn cadw’n ddiogel.

Rydyn ni’n gallu cynnig nodyn credyd gyda’r theatr neu gyfnewid i berfformiad gwahanol.

 • Mae ffi o £1 y tocyn i’w thalu am wneud hyn (mae hyn am ddim i aelodau).
 • Bydd rhaid i chi roi gwybod i ni 6 awr cyn y perfformiad drwy lenwi’r ffurflen yma ar-lein neu drwy ffonio ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (gall ein llinellau ffôn fod yn brysur felly’r ffurflen ar-lein yw’r opsiwn gorau bob amser).
  • Bydd y ffurflen yn cael stamp amser a byddwch yn cael copi am dawelwch meddwl.
 • Efallai y bydd credyd yn cymryd diwrnod neu ddau i ymddangos ar eich cyfrif fel cwsmer.
 • Os ydych yn cyfnewid am berfformiad arall ac os yw’r tocynnau rydych chi wedi’u dewis yn ddrutach, efallai y byddwn yn gofyn i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y seddau hynny (os ydynt yn rhatach, byddwn yn rhoi nodyn credyd am y gwahaniaeth i chi).
 • Dim ond o dan amgylchiadau eithriadol ydyn ni’n cynnig ad-daliadau i gardiau talu.
Os nad ydych yn sâl ond yn methu mynychu

Os ydych yn teimlo’n bryderus neu’n nerfus am ymweld, fe allwn ni helpu i symud neu gredydu eich tocynnau i sicrhau bod bywyd mor hawdd â phosib i bawb.

 • Rydyn ni’n gallu cynnig nodyn credyd gyda’r theatr neu gyfnewid i berfformiad gwahanol.
 • Mae ffi o £1 y tocyn i’w thalu am wneud hyn (mae hyn am ddim i aelodau)
 • Bydd rhaid i chi roi gwybod i ni 6 awr cyn y perfformiad drwy lenwi’r ffurflen yma ar-lein neu drwy ffonio ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (gall ein llinellau ffôn fod yn brysur felly’r ffurflen ar-lein yw’r opsiwn gorau bob amser).
 • Dim ond o dan amgylchiadau eithriadol ydyn ni’n cynnig ad-daliadau i gardiau talu.
  • Bydd y ffurflen yn cael stamp amser a byddwch yn cael copi am dawelwch meddwl.
  • Efallai y bydd credyd yn cymryd diwrnod neu ddau i ymddangos ar eich cyfrif fel cwsmer.
  • Os ydych yn cyfnewid am berfformiad arall ac os yw’r tocynnau rydych chi wedi’u dewis yn ddrutach, efallai y byddwn yn gofyn i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y seddau hynny (os ydynt yn rhatach, byddwn yn rhoi nodyn credyd am y gwahaniaeth i chi).

Rhodd

Bydd hyn yn ein helpu i fynd trwy'r amseroedd anodd hyn, gan gynnwys rheoli costau actorion a phobl greadigol ar eu liwt eu hunain.

Trwy roi rhodd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar y llwyfan a thu hwnt.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo
i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu
prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd Trust Ltd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1189857) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys amRodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad.

Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn!