Croeso Nol!

Rydyn ni wedi rhoi rhai mesurau yn eu lle ar gyfer y digwyddiad yma er mwyn gwneud yn siŵr bod eich profiad yn un diogel, glân a phleserus.

Dyma beth rydyn ni’n ei wneud a bydd hyn yn effeithio ar eich ymweliad.

Cofiwch fe all y rhain newid wrth i’r cyfyngiadau symud gael eu llacio neu eu gweithredu.


Diogelwch a Chysur

Llai o Giwio - Mae gennym farcwyr ciwio ar y lloriau, grisiau un cyfeiriad, mwy o fariau ac ap bar ar gyfer diodydd yn ystod yr egwyl.

Gorchuddion Wyneb* - Yn ôl y gyfraith, mae'n rhaid gwisgo gorchuddion wyneb yn ein hadeilad o hyd. Maen nhw'n helpu i sicrhau bod pawb yn gallu mwynhau ein sioeau ni, yn enwedig grwpiau agored i niwed yn ogystal â'n timau (gan gynnwys ein hactorion!). Gellir eu tynnu wrth fwyta neu yfed

* (Oni bai eich bod wedi'ch eithrio am resymau meddygol, neu o dan 11 oed)

Parcio - Bydd ein maes parcio o dan y ddaear yn ailagor ar 1 Hydref (ond heb fynediad twnnel i'r adeilad) - bydd y meysydd parcio awyr agored yn aros ar agor tan hynny.

Mynediad i’r Adeilad - Mae twnnel ein maes parcio yn parhau ar gau (oherwydd problemau gyda lleithder a llwydni) – mae ein drysau blaen wedi'u labelu'n glir gyda drysau i mewn ac allan.

Bylchau rhwng archebion - Bydd perfformiadau tan 15fed Tachwedd yn parhau i fod â llai o le a bylchau rhwng grwpiau. Bydd perfformiadau tan 5ed Medi yn parhau i fod yn rhai gan gadw pellter cymdeithasol.

Mynediad wedi'i amseru - Bydd ein tocyn yn cynnwys amser a argymhellir ar gyfer mynediad i'r theatr felly ni fydd angen i chi basio unrhyw un ar eich rhes.

Pwyntiau Diheintio Dwylo - Mae pwyntiau diheintio dwylo o amgylch yr adeilad - wrth i chi fynd i mewn ond hefyd ar ben grisiau. Mae eu defnyddio yn hynod ddefnyddiol.

Ap y GIG - Rydym wir yn argymell bod pob cynulleidfa yn defnyddio Ap y GIG wrth ymweld â'n hadeilad ac yn sganio i mewn wrth gyrraedd i helpu i atal lledaeniad Covid.

Taliadau Digyswllt - Byddem yn annog taliadau digyswllt yn ystod eich ymweliad ac mae gennym bwyntiau talu digyswllt trwy'r adeilad.

Mwy o Fariau - Byddwn yn agor bar ar y llawr gwaelod a hefyd yn ein horiel ar nosweithiau prysurach i helpu i osgoi ciwiau a thagfeydd.

Mwy o Lanhau - Rydyn ni'n glanhau ein hadeilad yn amlach - efallai y byddwch chi'n ein gweld ni'n sychu arwynebau yn ystod eich ymweliad - mae'r cyfan wedi'i drefnu felly does dim byd i boeni amdano.

E-Docynnau - Ystyriwch nhw os gallwch chi - rydyn ni'n anfon e-bost syml atoch chi gyda'ch archeb wedi’i hatodi - does dim rhaid i chi argraffu eich tocynnau, gallwch eu dangos wrth y drysau ar eich ffôn clyfar.

Toiledau - Gwisgwch fasg wyneb wrth ddefnyddio ein toiledau - bydd arwyddion toiledau ychwanegol o amgylch yr adeilad i helpu i osgoi tagfeydd.

Gwirio Tymheredd - Wrth i chi ddod i mewn i'r adeilad byddwn yn gwirio'ch tymheredd (mae'n broses 5 eiliad gyflym, ddigyswllt) - os oes gennych chi dymheredd ychydig yn uchel, byddwn yn holi ambell gwestiwn i sicrhau eich bod yn iawn.


Archebwch eich diodydd a’ch byrbrydau gyda’n ap newydd ar gyfer Bariau Theatr Clwyd.

Archebwch unrhyw bryd, o pan rydych chi’n prynu eich tocyn hyd at ddechrau’r sioe.

Lawrlwythwch ap Bariau Theatr Clwyd am ddim i archebu eich diodydd a’ch byrbrydau. Ar gael ar iOS ac Android.

Neu archebwch ar-lein yma.


Ad-daliad

Mae’n bwysig i ni bod gennych chi hyder wrth archebu tocynnau gyda ni. Am gyfnod cyfyngedig, rydyn ni’n newid ein polisi ad-daliad fel ymateb i’r achosion o Covid-19 – bydd hyn yn gwneud ein tocynnau’n fwy hyblyg os ydych chi’n sâl, yn gorfod ynysu, neu ddim yn teimlo’n gyfforddus yn mynychu sioe.

Mae’r newidiadau hyn yn berthnasol i bob digwyddiad rhwng 1 Ebrill 2020 ac 1 Awst 2021.

Os caiff y sioe ei chanslo

Os oes cyfyngiadau symud eto neu salwch yn y cwmni a bod y sioe’n gorfod cael ei chanslo, byddwn yn gwneud yn siŵr bod eich arian chi’n cael ei warchod a’ch bod yn cael eich arian yn ôl.

 • Bydd gennych hawl i ad-daliad llawn. Efallai y gofynnir i chi a ydych eisiau ad-daliad i’ch cerdyn talu, nodyn credyd gyda’r theatr, cyfnewid eich tocynnau am berfformiad wedi’i aildrefnu neu a ydych eisiau rhoi swm eich ad-daliad yn llawn neu’n rhannol i helpu’r theatr gyda’i gwaith.
 • Mae ad-dalu cynulleidfa lawn yn dasg fawr felly gall hyn gymryd sawl diwrnod i’w gwblhau.
 • Os ydych chi wedi talu gydag arian neu siec, gall gymryd mwy o amser i ni roi ad-daliad i chi weithiau.
 • Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi cyfeiriad e-bost a rhif ffôn wrth archebu.

Os ydych chi’n sâl ac yn methu mynychu

Os ydych chi’n sâl neu os oes gennych chi symptomau Covid-19 yn ystod y dyddiau’n arwain at eich ymweliad, gofynnwn i chi gysylltu ac fe allwn ni helpu i symud neu gredydu eich tocynnau i sicrhau bod pawb yn cadw’n ddiogel.

Rydyn ni’n gallu cynnig nodyn credyd gyda’r theatr neu gyfnewid i berfformiad gwahanol.

 • Mae ffi o £1 y tocyn i’w thalu am wneud hyn (mae hyn am ddim i aelodau).
 • Bydd rhaid i chi roi gwybod i ni 6 awr cyn y perfformiad drwy ffonio ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (gall ein llinellau ffôn fod yn brysur) neu e-bost ar box.office@theatrclwyd.com
 • Efallai y bydd credyd yn cymryd diwrnod neu ddau i ymddangos ar eich cyfrif fel cwsmer.
 • Os ydych yn cyfnewid am berfformiad arall ac os yw’r tocynnau rydych chi wedi’u dewis yn ddrutach, efallai y byddwn yn gofyn i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y seddau hynny (os ydynt yn rhatach, byddwn yn rhoi nodyn credyd am y gwahaniaeth i chi).
 • Dim ond o dan amgylchiadau eithriadol ydyn ni’n cynnig ad-daliadau i gardiau talu.
Os nad ydych yn sâl ond yn methu mynychu

Os ydych yn teimlo’n bryderus neu’n nerfus am ymweld, fe allwn ni helpu i symud neu gredydu eich tocynnau i sicrhau bod bywyd mor hawdd â phosib i bawb.

 • Rydyn ni’n gallu cynnig nodyn credyd gyda’r theatr neu gyfnewid i berfformiad gwahanol.
 • Mae ffi o £1 y tocyn i’w thalu am wneud hyn (mae hyn am ddim i aelodau)
 • Bydd rhaid i chi roi gwybod i ni 6 awr cyn y perfformiad drwy ffonio ein swyddfa docynnau ar 01352 344101 (gall ein llinellau ffôn fod yn brysur).
  • Bydd y ffurflen yn cael stamp amser a byddwch yn cael copi am dawelwch meddwl.
  • Efallai y bydd credyd yn cymryd diwrnod neu ddau i ymddangos ar eich cyfrif fel cwsmer.
  • Os ydych yn cyfnewid am berfformiad arall ac os yw’r tocynnau rydych chi wedi’u dewis yn ddrutach, efallai y byddwn yn gofyn i chi dalu’r gwahaniaeth rhwng y seddau hynny (os ydynt yn rhatach, byddwn yn rhoi nodyn credyd am y gwahaniaeth i chi).

Rhodd

Bydd hyn yn ein helpu i fynd trwy'r amseroedd anodd hyn, gan gynnwys rheoli costau actorion a phobl greadigol ar eu liwt eu hunain.

Trwy roi rhodd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar y llwyfan a thu hwnt.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo
i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu
prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd Trust Ltd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1189857) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys amRodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad.

Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn!