Datganiad Tasglu

Mewn ymateb i sgyrsiau diweddar am Gyrff Noddi Tasglu Cymru, Diwylliant a Hil, mae arnom eisiau cadarnhau natur ein hymglymiad.

Rydym wedi addo cefnogaeth ariannol i’r fenter ffurfio Tasglu sydd yn yr arfaeth. Heb eto ei ffurfio y mae’r Tasglu hwn. Fe fu i ni addo’n cefnogaeth gyda’r bwriadau gorau, yn cydnabod diffyg gweithredu hanesyddol ac â’n bryd ar gefnogi’r gwaith angenrheidiol a thaer y mae gofyn ei wneud er mwyn brwydro yn erbyn hiliaeth systemig yn sector y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru. Byddwn yn coleddu’r dysgu sy’n deillio o’r Tasglu hwn ac yn rhoi ei gasgliadau ar waith yn ein rhaglenni drwodd a thro.

Mae arnom eisiau cefnogi ac ymgysylltu â’r gweithgor ddaeth ynghyd i ddatblygu syniadau ynghlwm â chreu’r Tasglu. Deallwn fod y gweithgor hwn wedi’i sefydlu mewn proses agored i unrhyw un ymuno. Nid ydym yn esgusodi nac yn goddef bwlio na cham-drin o unrhyw fath, gan gynnwys y rheini y soniwyd amdanynt yn digwydd mewn mannau a guradir ac a hwylusir ar ran y gweithgor, nac ar unrhyw lwyfannau na mewn sefyllfaoedd eraill – pa un ai mewn cyfarfodydd neu ar y cyfryngau cymdeithasol. Cydnabyddwn fod angen oedi bellach i ymorol bod y dulliau gweithredu a ddatblygwyd ac a roddwyd ar waith o ran ffurfio’r Tasglu yn drwyadl, yn eglur, yn agored ac yn gynhwysol. Nid canoli na chyfarwyddo gwaith y grŵp hwn oedd ein rôl. Fodd bynnag, a ninnau’n gyrff noddi, cydnabyddwn fod angen i ni fod yn atebol am y buddsoddiad a wnawn a’r gefnogaeth a roesom. Nid ydym mewn lle i ymchwilio i’r honiadau a wnaed, ond byddwn yn cynnig ein cefnogaeth i’r gweithgor ac yntau’n bwrw golwg ar yr achosion a godwyd ac yn ceisio symud ymlaen wrth y gwaith hanfodol o greu Tasglu Cymru, Diwylliant a Hil.