Ymwrthodiad

Mae’r wybodaeth sydd yn y wefan yma at ddibenion gwybodaeth gyffredinol yn unig. Darperir yr wybodaeth gan Theatr Clwyd ac er ein bod yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth yn ddiweddar ac yn gywir, nid ydym yn cynnig unrhyw farn na gwarant o unrhyw fath, yn benodol neu drwy awgrymu, am gyflawnder, manwl gywirdeb, dibynadwyedd, addasrwydd nac argaeledd mewn perthynas â’r wefan neu’r wybodaeth, y cynhyrchion, y gwasanaethau neu’r raffeg gysylltiedig a geir yn y wefan at unrhyw ddiben. Chi felly sy’n atebol am unrhyw risg yn sgil dibyniaeth ar wybodaeth o’r fath.

Ni fyddwn yn atebol mewn unrhyw achos am unrhyw golled neu ddifrod, gan gynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol, neu unrhyw golled neu ddifrod o unrhyw fath sy’n codi o golli data neu elw sy’n codi o, neu’n gysylltiedig â, defnyddio’r wefan yma.

Drwy gyfrwng y wefan yma mae posib i chi gysylltu â gwefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth Theatr Clwyd. Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros natur, cynnwys nac argaeledd y safleoedd hynny. Nid yw cynnwys unrhyw ddolenni o angenrheidrwydd yn awgrymu argymell neu gymeradwyo’r safbwyntiau a fynegir ynddynt.

Gwneir pob ymdrech i gadw’r wefan yn weithredol. Fodd bynnag, nid yw Theatr Clwyd yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb, ac ni fydd yn atebol mewn unrhyw ffordd, os na fydd y wefan ar gael dros dro oherwydd problemau technegol y tu hwnt i’n rheolaeth ni.