Uwchradd

Rydyn ni’n gweithio llawer iawn gydag ysgolion, colegau a phrifysgolion lleol gan gyflwyno prosiectau cyffrous ac arloesol i gynorthwyo gyda’u dysgu.

Edrychwch ar ein cylchlythyr Ysgolion a Cholegau i gael gwybod beth sy’n cael ei gynnal gennym ar gyfer disgyblion/myfyrwyr a manteisiwch ar bob cynnig a gostyngiad.


Prosiectau Ysgolion Uwchradd:

High Voltage

Dyma weithdy rhyngweithiol sy’n defnyddio perfformiadau byw i astudio canlyniadau cymryd risg yn gysylltiedig â chyfoedion. Mae’n tynnu sylw’n benodol at beryglon y chwarae a’r gweithgareddau a gynhelir gan bobl ifanc o amgylch is-orsafoedd trydan. Bydd y darn cignoeth yma’n edrych ar gost ddynol ymddygiad anghyfrifol sy’n waeth o lawer yn wyneb pwysau gan gyfoedion.

Mae’r prosiect yn cael ei gefnogi gan Scottish Power Energy Networks ac mae’n teithio i ysgolion yn Lerpwl ym mis Ionawr 2018.


Cydsyniad

Mae tîm Ymgysylltu Creadigol Theatr Clwyd, oedd yn gyfrifol am greu’r ddau gynhyrchiad hynod lwyddiannus Justice in a Day a Connor’s Time, yn dychwelyd i Ysgolion Uwchradd yr hydref yma gyda phrosiect addysgol newydd. Bydd y gweithdy rhyngweithiol, sy’n defnyddio perfformiad byw, yn astudio’r materion sy’n codi o Gydsyniad Rhywiol. Mewn amgylchedd diogel a chefnogol, bydd pobl ifanc yn edrych ar beth sy’n gwneud perthynas iach, effeithiau alcohol a chyffuriau ar benderfyniadau ac, yn olaf, sut mae’r gyfraith yn gweithio mewn perthynas â Chydsynio.

Byddant yn gweld sefyllfa a berfformir gan actorion proffesiynol – noson allan sy’n mynd allan o reolaeth, a’r canlyniadau i bawb cysylltiedig. Mae’r cynhyrchiad hwn yn cael ei gyflwyno mewn partneriaeth â Darpariaeth Ieuenctid Integredig Sir y Fflint ac mae’r daith yn dilyn peilot llwyddiannus y llynedd.


Justice In A Day
Un o’n llwyddiannau mawr sydd wedi cael canmoliaeth uchel ac mae llawer o alw wedi bod amdano. Mae actorion proffesiynol yn gweithio gyda phobl ifanc mewn ysgolion wrth iddynt ddilyn cymeriad ffuglennol mewn cyfres o olygfeydd, o’r foment mae’n torri’r gyfraith i ddedfrydu mewn Llys Ynadon lleol. Wrth i bob golygfa ddatblygu, mae cyfleoedd yn codi i ymchwilio i achos ac effaith ymwneud â thorri’r gyfraith – nid dim ond i’r troseddwr, ond i’r dioddefwr hefyd, eu teuluoedd a’r gymuned ehangach.

Dyfeisiwyd gan Emyr John a’i gynhyrchu gan Theatr Clwyd ac Ymddiriedolaeth yr Heddlu a Chymunedau (PACT). Mae Sefydliad ScottishPower a nifer o sefydliadau a grwpiau’n cyllido’r prosiect fel bod modd ei ddarparu am ddim.


ConnorsConnor’s Time
Gweithdy perfformiad rhyngweithiol dilynol, yn targedu’r un criw o bobl ifanc a gymerodd ran yn “Justice in a Day”, chwe mis yn ddiweddarach. Mae’r gweithdy’n dilyn Connor wrth iddo adael Sefydliad i Droseddwyr Ifanc a wynebu bywyd ar drwydded yn y gymuned. Bydd y bobl ifanc yn actio fel mentoriaid i geisio helpu Connor a’i lywio drwy’r anawsterau niferus sydd o’i flaen

Gwnaed yr ymchwil a’r datblygu a’r cynllun peilot yn bosib diolch i gyllid a ddarparwyd gan Ymddiriedolaeth y Frenhines.