Mae gan Cerdd Theatr Clwyd (CTC) stoc fawr o offerynnau y mae’n eu darparu i fyfyrwyr gynorthwyo eu hastudiaethau cerddorol am ffi o £30. Gofynnwn i chi fod yn gyfrifol am ddiogelwch yr offeryn tra yn eich meddiant, ac awgrymwn eich bod yn yswirio’r offeryn rhag colled.

Bydd CTC yn gyfrifol am waith cynnal a chadw arferol ar yr offerynnau o ganlyniad i "draul a defnydd teg".

Gofynnwn i chi fod yn gyfrifol am:

 • Gadw’r offeryn yn ddiogel a’i ddefnyddio’n briodol
 • Newid offer defnyddiadwy: tannau, cyrs, olew etc
 • Gwaith trwsio unrhyw ddifrod a achoswyd o ganlyniad i gamddefnydd neu esgeulustod
 • Talu cost llawn yr offeryn os yw’n mynd ar goll neu’n cael ei ddwyn
Offerynau sydd ar gael

Ar hyn o bryd, mae ffidlau, clarinetau a chornedau ar gael i'w llogi. Fel arfer byddai gennym ystod eang o’r offerynnau mwyaf cyffredin sy’n addas i ddechreuwyr. Fodd bynnag, ni allwn gynnig telynau, allweddellau, unrhyw gitâr, offerynnau taro na chitiau drwm i’w llogi. Nid yw’r rhan fwyaf o’n hofferynnau yn newydd, ond maent i gyd yn cael eu glanhau a’u gwirio cyn cael eu llogi bob tro.

Mae CTC yn ymdrechu i gadw ein stoc o offerynnau mewn cyflwr da. Gofynnwn i chi ein cynorthwyo drwy lanhau’ch offeryn yn rheolaidd yn ôl cyfarwyddyd athrawon CTC, fel bo cenedlaethau’r dyfodol hefyd yn cael y cyfle i elwa o logi offerynnau.

Terms and Conditions
 1. Dim ond dysgwyr sy’n cael gwersi gan CTC, neu sy’n aelodau o ensemble Ysgol Gerdd Theatr Clwyd, fydd yn cael llogi offerynnau gan CTC.
 2. Bydd yr offeryn, gan gynnwys y bwa neu’r darn ceg lle bo hynny’n berthnasol, a’i gês yn aros ym mherchnogaeth CTC a gellir gofyn i’w archwilio ar unrhyw adeg.
 3. Llogir yr offeryn ar yr amod y bydd yn cael ei ddychwelyd yn brydlon ar ddiwedd y cyfnod benthyca, ac yn yr un cyflwr â phan gafodd ei logi, ar wahân i unrhyw draul o ganlyniad i ddefnydd arferol.
 4. Bydd CTC yn cymryd yr offeryn a’r cês yn ôl gan y disgybl os yw’n rhoi’r gorau i’r gwersi offerynnol, a gellir gwneud hynny hefyd os yw’r Gwasanaeth o’r farn nad yw’r offeryn yn cael gofal digonol.
 5. Caiff yr offeryn ei roi i’r disgybl mewn cyflwr chwarae da. Y rhiant/gwarcheidwad fydd yn gyfrifol am dalu am dannau, resin, cyrs, saim neu olew yn ôl yr angen.
 6. CTC sy’n gyfrifol am gynnal a chadw unrhyw draul a gwisgo ar yr offeryn o ganlyniad i ddefnydd arferol.
 7. Rhaid i’r rhiant/gwarcheidwad fod yn gyfrifol am ofalu am a diogelu’r offeryn yn briodol.
 8. Os bydd yr offeryn neu’r cês yn cael ei ddifrodi neu’n mynd ar goll, rhaid rhoi gwybod i Cerdd Theatr Clwyd ar unwaith. Ni ddylai rhiant neu warcheidwad roi cynnig ar drwsio’r offeryn ar unrhyw gyfrif. Bydd rhieni/gwarcheidwaid yn gyfrifol am gostau trwsio hyd at ac yn cynnwys cost yr offeryn yn newydd. Gall CTC hepgor y costau hyn mewn achosion unigol, fel myn Cerdd Theatr Clwyd yn unig.
 9. Cynghorir rhieni / gwarcheidwaid i drefnu yswiriant ar gyfer yr offeryn, neu drefnu bod yr offeryn yn cael ei nodi’n benodol o dan polisi yswiriant cartref.
 10. Ni ddylid gadael offeryn mewn cerbyd heb neb i ofalu amdano. Ni ddylai unrhyw un heblaw’r myfyriwr sy’n llogi’r offeryn ei ddefnyddio.
 11. Rhaid i bob myfyriwr sy’n gadael addysg llawn amser ddychwelyd yr offeryn i’r Gwasanaeth ar ddiwedd eu tymor ysgol olaf.
 12. Offerynnau chwyth a phres: Benthycir yr offerynnau hyn am ddwy flwyddyn academaidd i ddechrau. Ar ôl hynny bydd gofyn i’r myfyrwyr brynu eu hofferynnau eu hunain.
 13. Offerynnau llinynnol â bwa: Gellir benthyca offerynnau llinynnol am gyfnod hirach, yn arbennig tra bo’r myfyriwr yn dal i dyfu. Fodd bynnag, anogir rhieni i baratoi ar gyfer prynu offeryn maint llawn pan fydd y plentyn yn barod am hynny.
 14. Blwyddyn Academaidd yw’r cyfnod llogi, ac chodir y ffi cynnal a chadw am ran o’r flwyddyn academaidd neu’r flwyddyn lawn.
 15. Caiff y taliadau eu hadolygu’n flynyddol.