Polisi Preifatrwydd

Mae ein gwefan yn darparu amgylchedd rhyngweithiol ar y Rhyngrwyd i alluogi defnyddwyr o bob cwr o’r byd i ganfod, defnyddio a rhannu gwybodaeth. Rydym yn cydnabod ac yn cefnogi’r angen am warchod hawliau preifatrwydd ein defnyddwyr drwy ddatgelu ein harferion ar gyfer casglu a defnyddio gwybodaeth am ddefnyddwyr.

Yn gyffredinol, gallwch ymweld â’r safle hwn ar y We ar unrhyw adeg heb ddweud wrthym pwy ydych chi a heb ddatgelu unrhyw wybodaeth amdanoch eich hun. Rydym yn cofnodi’r cyfeiriad IP, y math o system weithredu a’r meddalwedd pori a ddefnyddir gan bob ymwelydd â’n safle, ac ar sail y wybodaeth hon gallwn adnabod lleoliad daearyddol yr ymwelwyr a’r Darparwr Gwasanaeth Rhyngrwyd. Rydym yn defnyddio’r data wedi’u cyfuno i greu cyfleusterau mwy defnyddiol, o ansawdd uwch drwy ddadansoddi nodweddion casgliadol ein defnyddwyr a mesur y defnydd o bob maes o’n safle. Hefyd efallai y byddwn yn darparu gwybodaeth ystadegol yn seiliedig ar y data cyfun hyn i’n partneriaid busnes.

O dan rai amgylchiadau, byddwn yn gofyn i chi roi eich cyfeiriad e-bost i ni a/neu wybodaeth bersonol benodol, fel pan rydych yn cofrestru i dderbyn ein cylchlythyr neu’n cymryd rhan mewn cystadlaethau a chynigion. Ni fyddwn BYTH yn darparu gwybodaeth amdanoch chi i drydydd parti. Ym mhob achos, wrth ofyn am eich gwybodaeth bersonol, byddwn yn gwneud y canlynol:

  • Rhoi gwybod i chi bod gwybodaeth o’r fath yn cael ei chasglu, a:
  • Nodi pa eitemau gwybodaeth sydd eu hangen a pha rai sy’n ddewisol, a:
  • Cynnig cyfle i chi optio allan o dderbyn rhagor o wybodaeth gennym ni.

Dolenni Trydydd Parti

Mae ein safle’n cynnwys dolenni i safleoedd eraill ar y Rhyngrwyd. Rydym yn annog ein holl bartneriaid a chyfranwyr a phob trydydd parti i weithredu polisïau ac arferion sy’n parchu preifatrwydd ein defnyddwyr. Er hynny, nid ydym yn gyfrifol am arferion preifatrwydd na chynnwys gwefannau o’r fath.

Sylwer ein bod ni’n adolygu ein harferion preifatrwydd o dro i dro, a bod arferion o’r fath yn gallu newid. Rydym yn gofyn i’n hymwelwyr adolygu’r dudalen hon o dro i dro, i sicrhau eu bod yn gyfarwydd â’r fersiwn mwyaf cyfredol o’n datganiad preifatrwydd. Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu sylwadau am ein harferion preifatrwydd, gallwch gysylltu â ni ar: sam.freeman@theatrclwyd.com

Cwcis

Drwy ddefnyddio’r safle hwn rydych yn cytuno i’n polisi cwcis. Mae cwcis yn ddarnau bach o wybodaeth a roddir i’ch cyfrifiadur neu ddyfais debyg rydych yn ei defnyddio i fynd ar y rhyngrwyd e.e. ffôn clyfar, tabled neu ddyfais symudol arall pan rydych yn ymweld â gwefan. Weithiau mae’r cwcis hyn yn cofnodi gwybodaeth am eich defnydd chi o’r wefan. Dim ond hyd eich sesiwn ar y we mae nifer o gwcis yn para ac maent yn dod i ben pan rydych yn cau eich porwr. Mae cwcis eraill yn cael eu defnyddio i’ch cofio chi pan fyddwch yn dychwelyd i’r wefan a byddant yn para am gyfnod hirach.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr ar y we’n caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr. I gael gwybod mwy am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Cynnwys wedi’i ymgorffori

Weithiau mae Theatr Clwyd yn ymgorffori lluniau a fideos o wefannau fel YouTube, Facebook a Twitter. O ganlyniad, pan rydych yn mynd i dudalen gyda chynnwys wedi’i ymgorffori o, er enghraifft, YouTube, Facebook neu Twitter, efallai y byddwch yn dod ar draws cwcis o’r gwefannau hyn. Nid yw Theatr Clwyd yn rheoli dosbarthiad y cwcis hyn. Dylech wirio gwefan y trydydd parti perthnasol am fwy o wybodaeth am y rhain.

Rhannu Adnoddau

Hoffem dynnu eich sylw at y ffaith bod gan wefan Theatr Clwyd fotymau ‘rhannu’ wedi’u hymgorffori yn awr, fel bod defnyddwyr y wefan yn gallu rhannu erthyglau’n hwylus gyda’u ffrindiau drwy gyfrwng nifer o rwydweithiau cymdeithasol poblogaidd. Efallai y bydd y safleoedd hyn yn gosod cwci pan rydych chi hefyd wedi mewgofnodi i’w gwasanaeth. Nid yw Theatr Clwyd yn rheoli dosbarthiad y cwcis hyn. Dylech wirio gwefan y trydydd parti perthnasol am fwy o wybodaeth am y rhain.

Isod ceir rhestr o gwcis trydydd parti a ddefnyddir ar y wefan hon, pwrpas y cwcis a sut i gael gwared arnynt.

Cwci   Pwrpas  Mwy o Wybodaeth 
Google Analytics Defnyddir y cwcis hyn i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle. Rydym yn defnyddio’r wybodaeth i lunio adroddiadau ac i’n helpu i wella’r safle. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r safle, o ble mae’r ymwelwyr wedi dod i’r safle a’r tudalennau maent wedi edrych arnynt. Polisi preifatrwydd Google Analytics

Optio allan o gael eich tracio gan  Google Analytics ar draws pob gwefan