Polisi Preifatrwydd

Mae Theatr Clwyd, sy’n eiddo i Gyngor Sir y Fflint, yn ‘reolwr data,’ mae hyn yn golygu ein bod ni yn gyfrifol am wneud yn siŵr bod eich data chi yn ddiogel ac yn cael ei ddefnyddio mewn ffordd briodol yn unol â’r Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR).

Pam mae arnom angen eich data personol 
Mae arnom angen eich data er mwyn darparu gwasanaeth effeithlon ac effeithiol i chi. Mae’r data’n cynnwys manylion personol (e.e. enw, cyfeiriad, e-bost), hanes archebu (e.e. sioeau rydych chi wedi’u gweld), a data ar-lein (e.e. cyfeiriad IP) i roi gwybodaeth gyson i chi am beth rydym yn ei wneud ac i helpu i wneud eich profiad yn un gwell.

Sut rydym yn defnyddio eich data personol

Rydym yn defnyddio eich data personol i gyflawni’r contract sydd gennych chi gyda ni (er enghraifft, wrth brynu tocynnau) drwy/ar gyfer:

 • Dilysu taliadau a materion talu a gweithgareddau eraill
 • Cysylltu â chi am amgylchiadau na ellid eu rhagweld (e.e. canslo sioeau)
 • Cysylltu â chi gyda gwybodaeth hanfodol i sicrhau ymweliad llwyddiannus (e.e. e-bost cyn y sioe, manylion y sioe)
 • Storio a chofnodi eich data personol ar system ddiogel wedi’i gwarchod gan gyfrinair
 • Postio, e-bostio neu ffonio i ddweud wrthych chi am gyfraniad rydych chi wedi’i wneud (e.e. Diolch yn fawr)
 • Cadw cofnodion i sicrhau eich diogelwch, eich iechyd a’ch lles os ydych chi’n cymryd rhan mewn gweithgaredd neu weithdy
 • Prosesu eich gwybodaeth os ydych chi’n gwneud cais am brofiad gwaith, lleoliadau a chystadlaethau
 • Os oes gennych chi gontract gyda ni, rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau i’n polisi preifatrwydd neu ddatganiadau caniatâd

Rydym yn defnyddio eich data at ddibenion busnes cyfreithlon penodol a all gynnwys rhai neu bob un o’r canlynol:

 • Postio gwybodaeth am y newyddion a’r digwyddiadau diweddaraf atoch chi, neu fanylion am godi arian
 • Postio gwybodaeth am ein gwaith codi arian atoch chi
 • Defnyddio eich data i wneud gohebiaeth yn bersonol (e.e. “Helo Colin” yn lle “Annwyl Syr”)
 • Segmentu eich data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion i sicrhau eich bod yn derbyn gwybodaeth sy’n berthnasol i chi
 • Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriadau IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein ac i gael gwybodaeth am sut gallwn ni wella ein gwasanaeth
 • Rhannu data’n ddiogel er mwyn sicrhau marchnata uniongyrchol (e.e. tŷ postio)
 • Gwneud data’n ddienw at ddibenion ymchwil
 • Segmentu data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion i asesu tueddiad tebygol i gyfrannu
 • Creu proffiliau unigol/cyfrannu (adrodd ar y data presennol sy’n cael eu cadw)
 • Cofnodi data sydd wedi’u rhoi’n wirfoddol neu fel rhan o drafodion ar gyfer y rhai sydd wedi’u hasesu fel pobl hynod debygol o gyfrannu.
 • Cofnodi gwybodaeth sy’n amlwg yn berthnasol o ffynonellau sydd ar gael yn gyhoeddus ar gyfer y rhai sydd wedi’u hasesu fel pobl hynod debygol o gyfrannu.

Mae gennym brosesau i roi gwybodaeth i chi drwy gyfrwng y cwcis pop-yp ar ein gwefan (i ddarllen ein Polisi Cwcis cliciwch yma).

 • Defnyddio cwcis (gan gynnwys cyfeiriadau IP) i hysbysebu cynhyrchion tebyg ar-lein ac i gael gwybodaeth am sut gallwn ni wella ein gwasanaeth

Byddwn yn gofyn am eich caniatâd bob amser ar gyfer y canlynol:

 • Eich e-bostio neu eich ffonio chi am gynhyrchion tebyg
 • Eich e-bostio neu eich ffonio chi am wneud cyfraniad (e.e. Cyfrannu atom ni)
 • Rhannu eich data gyda 3ydd Parti at ddibenion marchnata
 • Ceisio ac adolygu gwybodaeth sydd ar gael yn gyhoeddus, drwy gyfrwng cwmnïau trydydd parti, i helpu fel sail i’n hymgyrchoedd codi arian (sgrinio cyfoeth 3ydd parti).

Eich hawliau a’ch cwynion
Pan rydym yn defnyddio eich data rydym yn sicrhau ein bod yn rhoi blaenoriaeth uchel i ystyried a chadw at eich hawliau data personol. Mae gennych hawl i weld eich data ar unrhyw adeg. Gallwch wrthwynebu sut maent yn cael eu defnyddio hefyd, neu ofyn am eu cywiro neu eu dileu. Rydym yn dileu hen gofnodion a chofnodion diangen o’n systemau yn awtomatig.

Os ydych yn dymuno codi cwyn am sut yr ydym wedi delio â’ch data personol, cysylltwch â’n Harweinwyr Diogelu Data er mwyn archwilio’r mater.

Ein Harweinwyr Diogelu Data yw:
Sam Freeman ac Andrew Roberts

Gellir cysylltu â nhw ar: data.protection@theatrclwyd.com neu 01352 756331 (Llun – Gwe, 10yb – 6yh) – ble byddent yn ymdrechu i ymateb o fewn 48 awr.

I ddarllen mwy ac i gysylltu â Swyddog Diogelu Data Cyngor Sir y Fflint, cliciwch yma

Os nad ydych yn fodlon gyda’n hymateb neu’n credu nad ydym yn cadw at y gyfraith, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth drwy fynd i’w gwefan neu ffonio llinell gymorth y Swyddfa ar 0303 123 1113.


Cwestiwn Cyffredin: Diddordeb Cyfreithlon
Mae prosesu eich data yn ôl diddordeb cyfreithlon yn golygu nad ydym yn gofyn am eich caniatâd i brosesu eich data mewn ffordd benodol oherwydd nid oes llawer o ymyrraeth â chi ond mae o fudd enfawr i chi ac i’r Theatr a/neu’r gymuned ehangach. Os oes gennych chi ddiddordeb mewn sut rydym yn asesu’r prosesau hyn fel diddordeb cyfreithlon, byddem yn fwy na pharod i rannu ein hasesiadau a’r wybodaeth gysylltiedig. Gallwch optio allan o unrhyw rai o’r prosesau hyn ar gais.

Mae postio uniongyrchol (e.e. postio llyfrynnau) wedi’i gynnwys o dan ddiddordeb cyfreithlon yn y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol – os yw’n well gennych chi beidio â derbyn y rhain drwy’r post, cysylltwch â’n swyddfa docynnau a gallwn sicrhau eich bod yn optio allan.

Nid yw marchnata ar e-bost wedi’i gynnwys o dan yr elfen diddordeb cyfreithlon – byddwn yn gofyn am eich caniatâd cyn anfon e-bost atoch chi (oni bai fod yr e-bost yn gyfan gwbl am roi gwybodaeth hanfodol am eich ymweliad sydd i ddod).

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch a byddwn yn fwy na bodlon ateb eich ymholiadau.