Polisi Cwcis

Cwcis, a sut maen nhw o fudd i chi:
Mae ein gwefan yn defnyddio cwcis, fel y mae bron pob gwefan yn ei wneud, i helpu i roi’r profiad gorau posibl i chi. Ffeiliau testun bach yw cwcis, sy’n cael eu gosod ar eich cyfrifiadur neu ffôn symudol pan fyddwch chi’n pori gwefannau.

I ddarllen ein Polisi Preifatrwydd cliciwch yma.

Mae Theatr Clwyd yn defnyddio cwcis am dri phrif reswm:
• I wneud yn siŵr bod y wefan yn gweithio, yn enwedig yr adnodd archebu ar-lein
• I fonitro perfformiad y wefan ac i’n helpu ni i wneud gwelliannau yn y dyfodol
• I deilwra ein deunydd marchnata ac i ddefnyddio adnoddau fel Google Adwords i gyfathrebu’n fwy effeithiol wrth hysbysebu ar y we.

Mae ein cwcis yn ein helpu ni i sicrhau’r canlynol:
• Gwneud i’n gwefan weithio fel y byddech chi’n ei ddisgwyl
• Eich arbed chi rhag mewngofnodi bob tro y byddwch chi’n ymweld â’r safle
• Cofio eich gosodiadau yn ystod eich ymweliadau a rhyngddynt
• Gwella cyflymder/diogelwch y safle
• Eich galluogi chi i rannu tudalennau â rhwydweithiau cymdeithasol fel Facebook
• Parhau i wella ein gwefan ar eich cyfer chi
• Gwneud ein dulliau marchnata yn fwy effeithlon (gan ein helpu ni yn y pen draw i gynnig y gwasanaeth rydyn ni’n ei gynnig am y pris a gynigiwn)

Nid ydym yn defnyddio cwcis i wneud y canlynol:
• Casglu unrhyw wybodaeth mae modd ei defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol (heb eich caniatâd penodol chi)
• Casglu unrhyw wybodaeth sensitif (heb eich caniatâd penodol chi)
• Trosglwyddo data mae modd eu defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol i drydydd partïon
• Talu comisiynau gwerthiant

Mae modd cael gwybod mwy am yr holl gwcis rydyn ni’n eu defnyddio isod:


Google Analytics
Mae hwn yn monitro sut mae pobl yn defnyddio ein safle – er enghraifft, y porwr maen nhw’n ei ddefnyddio a’r tudalennau maen nhw’n ymweld â nhw. Caiff ei ddefnyddio i asesu perfformiad ein gwefan ac i’n helpu ni i gynllunio gwelliannau.

DoubleClick
Efallai y byddwch chi’n sylwi weithiau ar ôl i chi ymweld â’n gwefan eich bod yn cael mwy o hysbysebion gennym. Y rheswm am hyn yw oherwydd ein bod yn talu am yr hysbysebion hyn. Y cwci yma sy’n ei gwneud hi’n bosibl i ni ddefnyddio’r dechnoleg hon. Rydyn ni’n defnyddio’r hysbysebion hyn i’ch annog chi i ddod yn ôl i’n safle. Peidiwch â phoeni, does dim modd i ni gyrraedd atoch chi’n rhagweithiol gan fod yr holl broses yn gwbl ddienw.

Facebook
Mae hwn yn cyfathrebu â gweithgarwch Facebook ar ein gwefan. Yn yr un modd â DoubleClick i bob pwrpas, mae’n ein galluogi ni i leihau ein costau (a chadw ein prisiau yn isel) drwy ddefnyddio hysbysebion digidol i’ch annog chi i ymweld â ni. Peidiwch â phoeni, does dim modd i ni gyrraedd atoch chi’n rhagweithiol gan fod yr holl broses yn gwbl ddienw.
Session Cwci dros dro yw hwn (mae’n cael ei ddileu ar ôl i chi ddod â’ch sesiwn i ben a chau’r porwr). Mae’n gweithredu fel cof bach i gofio beth ydych chi wedi’i wneud ar y tudalennau diwethaf. Er enghraifft, os gwnaethoch chi roi tocynnau mewn basged efallai bydd modd adalw’r data hyn felly os byddwch chi’n edrych ar eitem wahanol, bydd y tocynnau’n dal yno.

system.spektrix.com
Mae’r cwci yma’n rhan annatod o’r broses archebu ar-lein ar ein gwefan. Heb y cwci yma, ni fydd ein system swyddfa docynnau ar-lein yn gweithio. Fodd bynnag, fe allwch chi hefyd archebu dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn ein swyddfa docynnau.

.spektrix.com
Mae’r cwci yma’n rhan annatod o’r broses archebu ar-lein ar ein gwefan. Heb y cwci yma, ni fydd ein system swyddfa docynnau ar-lein yn gweithio. Fodd bynnag, fe allwch chi hefyd archebu dros y ffôn neu wyneb yn wyneb yn ein swyddfa docynnau.


Rhoi caniatâd i ni ddefnyddio cwcis
Os bydd gosodiadau’r feddalwedd rydych chi’n ei defnyddio i weld y wefan hon (eich porwr) yn cael eu haddasu i dderbyn cwcis rydyn ni’n ystyried hyn, a’r ffaith eich bod chi’n parhau i ddefnyddio ein gwefan, fel eich bod yn derbyn hyn. Os byddwch eisiau tynnu cwcis neu beidio â’u defnyddio ar ein gwefan, gallwch ddysgu sut mae gwneud hyn isod, fodd bynnag, mae’n debyg os gwnewch chi hynny na fydd ein safle yn gweithio fel y byddech chi’n ei ddisgwyl.

Ein cwcis ni
Rydyn ni’n defnyddio cwcis i wneud i’n gwefan weithio, gan gynnwys:
• Gwneud i’n basged siopa a’r broses dalu weithio
• Pennu a ydych chi wedi mewngofnodi ai peidio
• Cofio eich gosodiadau chwilio
• Does dim ffordd o rwystro’r cwcis hyn rhag cael eu gosod, ar wahân i beidio â defnyddio ein safle.

Swyddogaethau trydydd parti
Mae ein safle, fel y rhan fwyaf o wefannau, yn cynnwys swyddogaethau gan drydydd partïon. Un enghraifft gyffredin o hyn yw fideo YouTube wedi’i osod ar y safle. Mae’n debyg y bydd analluogi’r cwcis hyn yn torri’r swyddogaethau y mae’r trydydd partïon hyn yn eu cynnig.

Cwcis gwefannau cymdeithasol
Er mwyn ei gwneud hi’n hawdd i chi “Hoffi” neu rannu ein cynnwys ar wefannau fel Facebook a Twitter, rydyn ni wedi cynnwys botymau rhannu ar ein safle.
Bydd goblygiadau preifatrwydd hyn yn amrywio o rwydwaith cymdeithasol i rwydwaith cymdeithasol, a bydd yn dibynnu ar y gosodiadau preifatrwydd rydych chi wedi’u dewis ar y rhwydweithiau hyn.

Cwcis ystadegau am ymwelwyr dienw
Rydyn ni’n defnyddio cwcis i gasglu ystadegau am ymwelwyr, fel faint o bobl sydd wedi ymweld â’n gwefan ni, pa fath o dechnoleg maen nhw’n ei defnyddio (e.e. Mac neu Windows er mwyn helpu i ganfod pam nad yw ein safle’n gweithio fel y dylai ar gyfer technolegau penodol), faint o amser maen nhw’n ei dreulio ar y safle, pa dudalen maen nhw’n edrych arni ac ati. Mae hyn yn ein helpu ni i barhau i wella ein gwefan. Mae’r rhaglenni hyn, sy’n cael eu galw yn rhaglenni “dadansoddeg”, hefyd yn dweud wrthym, yn ddienw, faint o bobl sydd wedi cyrraedd y safle hwn (e.e. o beiriant chwilio) ac a ydyn nhw wedi bod yma o’r blaen, sy’n ein helpu ni i neilltuo mwy o arian i ddatblygu ein gwasanaethau ar eich cyfer chi, yn hytrach na’i wario ar farchnata.

Rydyn ni’n defnyddio cwcis hysbysebu
Caiff cwcis eu defnyddio’n eang i hysbysebu ar-lein. Does dim modd i ni, cwmnïau hysbysebu na’n partneriaid hysbysebu gael gwybodaeth mae modd ei defnyddio i’ch adnabod chi’n bersonol drwy’r cwcis yma. Dim ond gyda phartneriaid hysbysebu sy’n gweithio yn unol â safonau preifatrwydd derbyniol fel http://www.youronlinechoices.com/uk/iab-good-practice-principles rydyn ni’n gweithio.
Mae modd cael gwybod mwy am hysbysebu ar-lein yn http://www.youronlinechoices.com . Gallwch ddewis peidio â derbyn pob cwci hysbysebu mwy neu lai yn http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices er y byddai’n well gennym i chi beidio â gwneud hyn oherwydd, yn y pen draw, hysbysebion sy’n helpu i sicrhau bod llawer o’r rhyngrwyd am ddim. Mae hefyd yn werth nodi nad yw peidio â derbyn cwcis hysbysebu yn golygu na fyddwch chi’n gweld hysbysebion, y cyfan mae’n ei olygu yw na fyddant wedi’u teilwra ar eich cyfer chi mwyach.

Rydyn ni’n defnyddio:
• DoubleClick – Polisi Preifatrwydd y mae Google yn berchen arno
• Cwcis Ailfarchnata

Efallai y byddwch chi’n sylwi weithiau ar ôl ymweld â safle eich bod yn gweld mwy o hysbysebion gan y safle y gwnaethoch chi ymweld ag ef. Y rheswm am hyn yw bod cwmnïau hysbysebu, gan gynnwys ni’n hunain, yn talu am yr hysbysebion hyn. Cwcis sy’n ei gwneud hi’n bosibl i ni ddefnyddio’r dechnoleg hon ac, o’r herwydd, efallai y byddwn yn gosod yr hyn sy’n cael ei alw yn “gwci ailfarchnata” yn ystod eich ymweliad. Rydyn ni’n defnyddio’r hysbysebion hyn i gynnig cynigion arbennig ac ati, er mwyn eich annog chi i ddychwelyd i’n safle. Peidiwch â phoeni, does dim modd i ni gyrraedd atoch chi’n rhagweithiol gan fod yr holl broses yn gwbl ddienw. Gallwch ddewis peidio â derbyn y cwcis yma ar unrhyw adeg, fel y nodir uchod.

Diffodd cwcis
Fel arfer, fe allwch chi ddiffodd cwcis drwy addasu gosodiadau eich porwr i’w rwystro rhag derbyn cwcis. Fodd bynnag, mae’n debyg y bydd gwneud hynny’n cyfyngu ar swyddogaethau ein gwefan ni a chyfran uchel o wefannau’r byd gan fod cwcis yn rhan safonol o’r rhan fwyaf o wefannau modern.

Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn galluogi rhywfaint o reolaeth dros y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau’r porwr, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i’w rheoli a’u dileu. Ewch i www.aboutcookies.org neu www.allaboutcookies.org. I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Efallai bod eich pryderon ynghylch cwcis yn ymwneud â’r hyn sy’n cael ei alw’n “ysbïwedd”. Yn hytrach na diffodd cwcis yn eich porwr, efallai y gwelwch chi fod meddalwedd gwrth-ysbïwedd yn cyflawni’r un amcan drwy ddileu cwcis sy’n cael eu hystyried yn ymledol yn awtomatig. Mae modd cael gwybod mwy am reoli cwcis gyda meddalwedd gwrth-ysbïwedd.

Diolch yn fawr
Mae’r wybodaeth am gwcis ar y safle hwn yn deillio o gynnwys gan Attacat Internet Marketing (www.attacat.co.uk), asiantaeth farchnata yng Nghaeredin. Os oes arnoch angen gwybodaeth debyg ar gyfer eich gwefan chi eich hun, gallwch ddefnyddio adnodd archwilio cwcis y cwmni, sydd am ddim.