Cwestiynau Cyffredin: Aelodaeth

Bydd eich Aelodaeth o Theatr Clwyd yn cael ei hymestyn am 6 mis – rydym eisiau gwneud yn siŵr eich bod yn gallu manteisio’n llawn ar eich aelodaeth yn ystod y misoedd sydd i ddod a pharhau i fwynhau perfformiadau byw a sinema ar garreg eich drws.

Dyma rai atebion i’r cwestiynau sydd wedi cael eu holi yn ddiweddar – gobeithio y byddant o help i chi.

Cysylltwch

Os oes gennych chi gwestiwn gwahanol am eich Aelodaeth o Theatr Clwyd, mae’n hawdd cysylltu â ni drwy anfon e-bost i membership@theatrclwyd.com

Pam fydd fy aelodaeth yn cael ei hymestyn?

Rydym wedi bod yn gweithio’n galed tra mae ein hadeilad wedi bod ar gau yn cynnig rhaglen ddigidol newydd gyda gwybodaeth tu ôl i’r llenni, cerddoriaeth a thasgau creadigol i bawb eu mwynhau gartref (gallwch edrych ar Theatr Clwyd Ynghyd yma). Fodd bynnag, gyda’n drysau ar gau a dim sioeau yn ein gofod theatr, nid yw ein Haelodau’n gallu defnyddio’r manteision i aelodau, fel tocynnau sinema, archebu blaenoriaeth a gostyngiadau. Rydym yn mynd i ychwanegu 6 mis at ein holl gyfnodau aelodaeth presennol, gan roi mwy o amser i chi wneud defnydd o’r manteision nad ydych wedi gallu gwneud defnydd ohonynt. Mae hwn yn estyniad ar eich aelodaeth i wneud yn siŵr nad ydych yn colli’r holl fanteision aelodaeth pwysig.


Pryd bydd fy aelodaeth yn cael ei hymestyn?

Byddwn yn ymestyn pob aelodaeth weithredol a phob aelodaeth sydd wedi’i phrynu tra mae’r theatr ar gau dros dro am 6 mis. Bydd yn cael ei ychwanegu at ddiwedd eich cyfnod aelodaeth presennol, yn weithredol o’ch dyddiad adnewyddu presennol. Byddwn yn gwneud y newidiadau hyn i’ch aelodaeth yn ystod yr wythnosau nesaf – does dim rhaid i chi wneud unrhyw beth, byddwn yn anfon e-bost atoch chi pan mae popeth wedi’i sortio a byddwch yn cael gwybod cyn eich dyddiad adnewyddu newydd.


Mae’r hen ddyddiad dod i ben ar fy ngherdyn aelodaeth? A fyddaf yn derbyn un newydd?

Byddwn yn trefnu i gardiau aelodaeth newydd fod ar gael ar gyfer eu casglu yn y swyddfa docynnau unwaith y bydd yr adeilad yn ailagor – byddwch wedyn yn gallu arbed arian ar unwaith yn ein caiff, y siop a’r bar. Yn anffodus, nes i ni agor ein drysau, ni allwn gael cardiau aelodaeth i chi (ar hyn o bryd maent yn eu fersiwn eu hunain o fod dan glo fel ni – ond wedi’u cloi mewn cwpwrdd yn yr adeilad).


Mae’r sinema ar gau. Beth sy’n digwydd i fy mantais i Aelodau o 2 docyn sinema am ddim?

Bydd y rhai ohonoch chi sydd heb ddefnyddio eich 2 docyn sinema am ddim yn gallu eu defnyddio yn ystod yr estyniad hwn o 6 mis, cyn gynted ag y bydd y sinema ar agor eto. Os ydych chi wedi mwynhau eich tocynnau sinema am ddim eisoes yn ystod eich cyfnod aelodaeth presennol, bydd rhaid i chi adnewyddu eich aelodaeth cyn y byddant ar gael eto.


A fyddaf yn dal i gael archebu blaenoriaeth ar gyfer sioeau pan fyddwch yn ailagor?

Rydym yn cynllunio ar gyfer y dyfodol ar hyn o bryd, yn dewis y sioeau a’r perfformwyr gorau yn y DU. Fel erioed, byddwn yn anfon e-bost at ein Haelodau pan gyhoeddir y tymor newydd a byddwch yn cael blaenoriaeth wrth archebu i’ch helpu i gael y seddau gorau am y prisiau gorau.


Beth am y Digwyddiad i Aelodau yr oeddwn i wedi archebu i ddod iddo?

Roeddem wedi cynllunio rhai Digwyddiadau penodol i Aelodau, gan gynnwys Hawl i Holi gyda sawl cast oedd yn cynnwys Tom Chambers a Samantha Womack (Dial M For Murder), Matthew Kelly (The Habit of Art) a Gwen Taylor (The Croft). Byddwn yn parhau i gynnig mynediad arbennig i chi i’r theatr gyda mwy o ddigwyddiadau a byddwn yn ceisio aildrefnu digwyddiadau os bydd hynny’n bosib.


Yn y cyfamser, oes ffyrdd eraill i mi gefnogi Theatr Clwyd?

Rydym eisiau dweud diolch o galon i’r nifer enfawr o aelodau sy’n ein cefnogi ni drwy gyfrannu neu gredydu eu tocynnau pan mae sioeau wedi cael eu canslo – mae eich haelioni’n hyfryd ac rydym yn gwerthfawrogi’n fawr. Os hoffech gyfrannu a chefnogi dyfodol Theatr Clwyd, gallwch wneud hynny ar-lein yma neu drwy’r cyfleuster rhoi isod.

Hefyd byddem yn hoffi pe baech yn gallu argymell aelodaeth o Theatr Clwyd i’ch ffrindiau a’ch teulu. Po fwyaf o Aelodau sydd gennym ni, y cryfaf ydym ni.Rhoi rhodd

Helpwch ni i barhau â'n gwaith yn ein cymuned!

Trwy roi rhodd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar y llwyfan a thu hwnt.

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo
i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu
prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1104878) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys amRodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad.

Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn!