Mynediad

 

Hynt

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celf ar draws…

 

Mynediad i Gadair Olwyn

Hygyrchedd Cadair Olwyn Mae Theatr Clwyd yn hollol hwylus i gadeiriau olwyn gyda ramp…

 
 
 

Mae Clwyd Theatr Cymru yn hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn trwy gyfrwng ramp wrth y brif fynedfa. Mae lle parcio i bobl anabl yn agos, gyda mannau penodol wrth du blaen yr adeilad. Mae staff bob amser yn falch o gynnig help pan fo angen. Hysbyswch y Swyddfa Docynnau o’ch gofynion wrth brynu eich tocynnau ac ewch i’r Dderbynfa pan fyddwch yn cyrraedd.

Mae lifft i bob llawr, gyda chyfleusterau toiled wedi eu dylunio gan arbenigwyr ar bob lefel. Mae mannau i gadeiriau olwyn a system dolen sain ar gael ym mhob man cyfarfod.

Mae unrhyw ddefnyddwyr anabl neu ddefnyddwyr cadeiriau olwyn ein rhaglen fynediad, perfformiadau gyda chapsiynau neu berfformiadau gyda disgrifiad sain yn gymwys i dderbyn pris tocyn arbennig o £14 iddynt hwy eu hunain a chydymaith ar gyfer unrhyw sedd mewn unrhyw berfformiad mewn unrhyw leoliad.

Ar gyfer nifer cyfyngedig o berfformiadau yng Nghlwyd Theatr Cymru, efallai y bydd y pris mantais a hysbysebir yn is na £14 – mewn achosion o’r fath y pris is fydd yn berthnasol.

Mae copїau o lyfryn Clwyd Theatr Cymru ar gael mewn ffurf print bras a braille. Mae copi o’r llyfryn hefyd ar gael ar ffurf sain ar CD neu ar dâp.

Perfformiadau Wedi Eu Disgrifio
Ceir berfformiadau wedi eu disgrifio eu darparu ar gyfer y rhan fwyaf o gynyrchiadau Clwyd Theatr Cymru. Sain Ddisgrifiad yw sylwebaeth sy’n disgrifio iaith y corff, mynegiant a symudiadau, gan wneud y perfformiad yn glir trwy sain. Mae ‘Taith Gyffwrdd’ o’r llwyfan hefyd ar gael cyn i’r perfformiad gychwyn.

Perfformiadau Capsiwn
Yn ystod perfformiadau Capsiwn (gan Stagetext) bydd y geiriau yn ymddangos ar sgrîn sydd wedi ei lleoli yn yr awditoriwm ar yr un pryd â’r actorion yn siarad, fel bod pobl âg amhariad clyw yn deallt yn iawn. Am y seddi gorau i allu gweld y capsiynau cysylltwch a’r Swyddfa Docynnau ar 01352 701521, os gwelwch yn dda.

Cyfleusterau mynediad y sinema

Darperir sain-ddisgrifiad ac is-deitlau meddal os ydynt ar gael gan y dosbarthwyr. Bydd y ffilmiau gyda’r cyfleusterau hyn yn cael eu dangos ar brynhawniau Sadwrn a nosweithiau Mawrth fel rheol. Cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau.