Cwynion, Canmoliaeth a Sylwadau

Mae’n bwysig i ni bod pob aelod o gynulleidfa, cwmni a chymunedau Theatr Clwyd yn teimlo’n ddiogel wrth ymwneud â’r theatr, ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a’u parchu. Os nad ydym wedi bodloni eich disgwyliadau o ran cyflawni hyn, cofiwch roi gwybod i ni. Rydym bob amser yn falch o dderbyn sylwadau, adborth ac awgrymiadau.

Beth i’w wneud os oes gennych chi gŵyn

Os yw hynny’n bosib, rydym yn awgrymu eich bod yn siarad ag aelod o staff am y gŵyn, wyneb yn wyneb yn y theatr ar y pryd neu dros y ffôn. Yn aml iawn, rydym yn gallu datrys y rhan fwyaf o faterion cyn iddynt gael effaith ar eich profiad gyda’r theatr, ac mae’n ein helpu ni i wella ein gwasanaeth ar unwaith, os oes angen.

Os ydych yn teimlo na wnaethom lwyddo i ddatrys y mater, cysylltwch â Sam Freeman, y Cyfarwyddwr Marchnata, sam.freeman@theatrclwyd.com gan ddefnyddio’r manylion isod, er mwyn i ni allu edrych yn fanylach ar y mater.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Byddwn yn cydnabod pob cwyn o fewn pum diwrnod gwaith ac yn ceisio darparu ymateb llawn o fewn deg diwrnod gwaith i gydnabod eich cwyn.

Beth os byddwn wedi methu datrys y gŵyn?

Os ydych yn teimlo bod Theatr Clwyd wedi methu rhoi sylw i’ch cwyn neu ei datrys er boddhad i chi drwy’r weithdrefn gwyno yma, gallwch gysylltu ag un o’r canlynol:

• Gwasanaethau Cwsmeriaid Cyngor Sir y Fflint
• Yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus
• Comisiynydd y Gymraeg
• Y Rheoleiddiwr Codi Arian
• Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth

Eich gwybodaeth bersonol

Drwy ddefnyddio ein gweithdrefn gwyno, rydych yn cytuno i ni ddefnyddio’r data personol rydych yn eu hanfon atom i gwblhau’r prosesau gofynnol i roi sylw i’ch cwyn.