Swyddi

Mae gennym y cynigion canlynol ar gael:


 

Dirprwy Reolwr Gweithdy

37 awr ar gael
Graddfa TC03: SCP o 23 – 27
Cyflog o £21,693 – £24,657
Rhan Amser

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sul 18 Awst 2019

Mwy - Dirprwy Reolwr Gweithdy

Mae Theatr Clwyd wedi bod yn theatr gynhyrchu fwyaf blaenllaw Cymru ers 1976. Ar hyn o bryd mae’r Tîm Gweithredol (Cyfarwyddwr Artistig – Tamara Harvey a Chyfarwyddwr Gweithredol – Liam Evans-Ford) yn llywio’r symudiadau diwylliannol a gweithredol pwysicaf yn ei 42 mlynedd o fodoloaeth, cyfnod a fydd yn ailddiffinio a sicrhau dyfodol y ganolfan gelfyddydau unigryw a gwerthfawr hon – y brif theatr gynhyrchu yng Nghymru.

Pwrpas Adran Gynhyrchu’r theatr yw creu a rhedeg pob agwedd o gynyrchiadau a phrosiectau cysylltiedig Theatr Clwyd i’r safonau uchaf, mewn partneriaeth â chyfarwyddwyr, cynllunwyr ac arweinwyr prosiectau. Mae’r adran yn gyfrifol am sicrhau fod timau creadigol yn cyflawni eu gweledigaeth artistig o fewn amserlenni a chyllidebau penodol.

Bydd Dirprwy Reolwr y Gweithdy yn gweithio gyda Rheolwr y Gweithdy i gynllunio, adeiladu a gosod golygfeydd ar gyfer cynyrchiadau Theatr Clwyd fel rhan o’r Adran Gynhyrchu, er mwyn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf posibl.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn fedrus ac yn brofiadol mewn ystod eang o ddulliau a deunyddiau adeiladu (gwaith coed, weldio a saernïo yn bennaf) a sgiliau rhyngbersonol a goruchwylio da, ynghyd â dealltwriaeth drylwyr o arferion gwaith diogel.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Llun 24 Mehefin 2019
Dyddiad(au) cyfweliadau: w/d Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2019

Anfonwch e-bost neu ffoniwch Steve Eccleson (Rheolwr Gweithdy) neu Jim Davis (Cyfarwyddwr Cynhyrchu) am drafodaeth anffurfiol.
steve.eccleson@theatrclwyd.com
01352 755207

jim.davis@theatrclwyd.com
01352 701578

Mae Theatr Clwyd yn cydnabod bod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle, ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi gweithwyr newydd a rhai sydd eisoes yn gweithio gyda ni sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Adeiladu – Job Descitption

Cliciwch yma i ymgeisio ar-lein


Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ

22 awr ar gael
Graddfa TC07 – SCP 6-7
Cyflog o £16,394 – £16,495 pro-rata
Contract Tymor Penodol tan 31 Ion 2021

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sadwrn 31 Awst 2019

Mwy...

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’n tîm gweithrediadau fel Cynorthwywyr Blaen Tŷ. Mae’r rôl yn swydd rheng flaen yn gweithio ar draws pob maes yn ein mannau Bwyd, Diod ac Adwerthu.

Mae Theatr Clwyd wedi bod yn theatr gynhyrchu fwyaf blaenllaw Cymru ers 1976 ac mae’r Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford yn arwain y theatr drwy gyfnod o newid cyffrous, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y celfyddydau yn y dyfodol.

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff. Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl sydd â’i ffocws ar y cwsmer mewn amgylchedd tebyg, a bod yn barod i weithio oriau hyblyg, gan gynnwys gyda’r nos, dros y penwythnos ac ar wyliau banc.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Laura Gray
Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Rydym yn cydnabod bod gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac rydym wedi ymrwymo i gynyddu nifer ein cyflogeion dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Hefyd byddwn yn cefnogi cyflogeion newydd a phresennol sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd trefniadau rhan amser, rhannu swydd a gweithio hyblyg yn cael eu hystyried.

Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ – Disgrifiad Swydd

Cliciwch yma i ymgeisio ar-lein


Cydlynydd Criw Celf

Medi 2019 – Medi 2021
Ffi: £6,000

Dyddiad Cau Ymgeisio: 17 Medi, 5yh

Mwy - Cydlynydd Criw Celf

Mae Criw Celf Sir y Fflint yn edrych i benodi Cydlynydd Prosiect Llawrydd brwdfrydig a chreadigol i weithio gyda Theatr Clwyd i gynnal prosiect Criw Celf ar draws y sir am ddwy flynedd. Mae Criw Celf yn gynllun celf weledol sy’n targedu artistiaid ifanc mwy abl a thalentog. Mae ffi o £3,000 y flwyddyn ar gael sy’n cynnwys teithio, cynhaliaeth a llety. Mae’r ffi wedi ei gyfrifo ar sail £120 y dydd am 25 diwrnod y flwyddyn, mae diwrnod gwaith yn 7.5 awr.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Gwenno Jones
01352 702471 | gwenno.jones@theatrclwyd.com

Sut i Ymgeisio
I wneud cais am swydd y Cydlynydd Criw Celf, anfonwch lythyr cais yn amlinellu sut byddech yn mynd ati i weithio gyda’r briff, a CV cyfredol yn tynnu sylw at brofiad perthnasol blaenorol, gyda manylion cyswllt dau ganolwr o gyflogaeth flaenorol, berthnasol yn ogystal â thri llun o waith a gynhyrchwyd gan bobl ifanc yn eich gweithdai a tri llun o’ch gwaith eich hun.

Mwy o wybodaeth: 

Cydlynydd Criw Celf – Disgrifiad Swydd


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.

Gyda diddordeb? Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com