Swyddi

Mae gennym y cynigion canlynol ar gael:


Dirprwy Reolwr Gweithdy

37 awr ar gael
Graddfa TC03: SCP o 23 – 27
Cyflog o £21,693 – £24,657
Rhan Amser

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Llun 24 Mehefin 2019

Mwy - Dirprwy Reolwr Gweithdy

Mae Theatr Clwyd wedi bod yn theatr gynhyrchu fwyaf blaenllaw Cymru ers 1976. Ar hyn o bryd mae’r Tîm Gweithredol (Cyfarwyddwr Artistig – Tamara Harvey a Chyfarwyddwr Gweithredol – Liam Evans-Ford) yn llywio’r symudiadau diwylliannol a gweithredol pwysicaf yn ei 42 mlynedd o fodoloaeth, cyfnod a fydd yn ailddiffinio a sicrhau dyfodol y ganolfan gelfyddydau unigryw a gwerthfawr hon – y brif theatr gynhyrchu yng Nghymru.

Pwrpas Adran Gynhyrchu’r theatr yw creu a rhedeg pob agwedd o gynyrchiadau a phrosiectau cysylltiedig Theatr Clwyd i’r safonau uchaf, mewn partneriaeth â chyfarwyddwyr, cynllunwyr ac arweinwyr prosiectau. Mae’r adran yn gyfrifol am sicrhau fod timau creadigol yn cyflawni eu gweledigaeth artistig o fewn amserlenni a chyllidebau penodol.

Bydd Dirprwy Reolwr y Gweithdy yn gweithio gyda Rheolwr y Gweithdy i gynllunio, adeiladu a gosod golygfeydd ar gyfer cynyrchiadau Theatr Clwyd fel rhan o’r Adran Gynhyrchu, er mwyn darparu gwasanaeth o’r safon uchaf posibl.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn fedrus ac yn brofiadol mewn ystod eang o ddulliau a deunyddiau adeiladu (gwaith coed, weldio a saernïo yn bennaf) a sgiliau rhyngbersonol a goruchwylio da, ynghyd â dealltwriaeth drylwyr o arferion gwaith diogel.

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau: Dydd Llun 24 Mehefin 2019
Dyddiad(au) cyfweliadau: w/d Dydd Llun, 8 Gorffennaf 2019

Anfonwch e-bost neu ffoniwch Steve Eccleson (Rheolwr Gweithdy) neu Jim Davis (Cyfarwyddwr Cynhyrchu) am drafodaeth anffurfiol.
steve.eccleson@theatrclwyd.com
01352 755207

jim.davis@theatrclwyd.com
01352 701578

Mae Theatr Clwyd yn cydnabod bod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle, ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi gweithwyr newydd a rhai sydd eisoes yn gweithio gyda ni sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Cynorthwy-ydd Gwasanaethau Adeiladu – Job Descitption

Cliciwch yma i ymgeisio ar-lein


Cogydd Sous

Parhaol
14 awr yr wythnos
Graddfa TC05 – SCP 13 i 18
Cyflog o £17,391 i £18,870 pro rata
Cyfnod penodol tan 10/01/2021

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: Dydd Sul 30 Mehefin 2019

Mwy - Cogydd Sous

Mae Tîm Gweithredol Theatr Clwyd, y Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford, yn arwain y theatr drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y celfyddydau yn y dyfodol.

Rydym yn chwilio am Gogydd Sous i ymuno â’n Hadran Gweithrediadau, i weithio o dan gyfarwyddyd manwl y Cogydd i baratoi bwyd rhagorol i holl gwsmeriaid a defnyddwyr Theatr Clwyd, drwy gyfrwng bwydlenni arloesol, sy’n newid, a chan ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau coginio a steiliau. Bydd hyn yn cynnwys darparu amrywiaeth eang o fwyd, o wasanaeth y caffi i fwffe, digwyddiadau unigryw a chiniawau mawr.

Dylai’r darpar ymgeiswyr fod â phrofiad clir ac ymarferol o weithio fel cogydd sous neu gynorthwy-ydd cegin mewn bwyty proffesiynol. Hefyd dylai deiliad y swydd ddangos dawn a brwdfrydedd dros goginio gyda chynhwysion ffres a safonol a deall y gwaith o gynllunio bwydlenni a datblygu gwasanaeth arlwyo.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Andy Reilly-Price
Teitl Swydd: Rheolwr Gweithrediadau
Rhif Ffôn: 01352 701882

Mae’r Cyngor yn cydnabod bod gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac rydym wedi ymrwymo i gynyddu nifer ein cyflogeion dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Hefyd byddwn yn cefnogi cyflogeion newydd a phresennol sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

Bydd trefniadau gweithio rhan amser, rhannu swydd a hyblyg yn cael eu hystyried.

COGYDD SOUS – Disgrifiad Swydd

Cliciwch yma i ymgeisio ar-lein


Cynorthwy-ydd Gwisgoedd

Swydd barhaol, llawn amser
Oriau – 37 awr yr wythnos
Graddfa TC04: SCP o 19 i 22
Cyflog o £19,446 i £21,074

Dyddiad Cau ar gyfer Ymgeisio: Dydd Llun 1 Gorffennaf 2019
Dyddiad(au) y Cyfweliad: yr wythnos sy’n dechrau ar ddydd Llun 8 Gorffennaf 2019 / dydd Mawrth 16 Gorffennaf 2019

Mwy...

Mae Theatr Clwyd wedi bod yn theatr gynhyrchu fwyaf blaenllaw Cymru ers 1976. Ar hyn o bryd mae’r Tîm Gweithredol (y Cyfarwyddwr Artistig – Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol – Liam Evans-Ford) yn creu’r newidiadau diwylliannol a gweithredol pwysicaf yn hanes y 42 o flynyddoedd ers i’r theatr fod yn gweithredu, cyfnod a fydd yn ailddiffinio ac yn diogelu dyfodol y ganolfan gelfyddydau unigryw a gwerthfawr hon. Nod Adran Gynhyrchu’r theatr yw creu a chynnal i’r safonau uchaf bob agwedd ar gynyrchiadau Theatr Clwyd a’r prosiectau cysylltiedig, mewn partneriaeth â chyfarwyddwyr, cynllunwyr ac arweinwyr prosiect. Mae’r adran yn gyfrifol am sicrhau bod y timau creadigol yn cyflawni eu gweledigaeth artistig oddi mewn i amserlenni a chyllidebau y cytunwyd arnynt.

Bydd y Cynorthwy-ydd Gwisgoedd yn gweithio gyda’r Staff Torri a’r Rheolwr Gwisgoedd fel rhan o’r Adran Gynhyrchu er mwyn cyflawni swyddogaeth Gwisgoedd yn Theatr Clwyd a darparu gwasanaeth o’r safon uchaf bosib i gynyrchiadau’r theatr. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn wneuthurwr gwisgoedd medrus, a ffafrir profiad o weithio mewn theatr gynhyrchu.

nfonwch e-bost neu ffoniwch Debbie Knight (Rheolwr Gwisgoedd) am sgwrs anffurfiol

debbie.knight@theatrclwyd.com
01352 701891

Mae posib lawrlwytho pecynnau cais drwy ddilyn y ddolen isod a chwilio am ‘pob un’. Mae Theatr Clwyd yn cydnabod bod gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y cyflogeion dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Hefyd byddwn yn cefnogi cyflogeion newydd a phresennol sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau yn y Gymraeg.

Cynorthwy-ydd Gwisgoedd – Disgrifiad Swydd

Cliciwch yma i ymgeisio ar-lein


Cynorthwy-ydd Cegin

12 awr
Graddfa TC07 – SCP 6-7
(Cyflog o £16,394 – £16,495 pro-rata)

Mwy...

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am gynorthwydd cegin i roi cymorth i’n tîm cegin ehangach i ddelio â chynhyrchion bwyd, coginio a dyletswyddau cegin gyffredinol.
Mae Theatr Clwyd wedi bod yn theatr gynhyrchu fwyaf blaenllaw Cymru ers 1976 ac mae’r Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford yn arwain y theatr drwy gyfnod o newid cyffrous, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y celfyddydau yn y dyfodol.

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl cwsmer sy’n canolbwyntio mewn amgylchedd tebyg. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna ymuno â’n cronfa gweithwyr rhyddhad lle rydych yn cael y cyfle i gael cynnig gwaith ar sail “fel a phryd” sail i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i’r cyhoedd yn gyffredinol o fewn y Theatr, fod y cyfle yr ydych yn chwilio am – ac rydym am glywed gennych.

Y patrwm gwaith yn bennaf fydd nos Fercher i nos Wener a phrynhawn/gyda’r nos Sadwrn. Hefyd bydd amseroedd pryd bydd angen gweithio oriau eraill, er mwyn helpu i gefnogi digwyddiadau mawr.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Andy Reilly-Price
Teitl Swydd: Rheolwr Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701882
Cynorthwy-ydd Cegin – Disgrifiad Swydd

Cliciwch yma i ymgeisio ar-lein


Prentis Technegol

Theatr Clwyd a Chanolfan Mileniwm Cymru
£4.20 yr awr am 37 awr yr wythnos
Contract blwyddyn tymor penodol o fis Medi 2019 ymlaen

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun 15 Gorffennaf 2019.

Mwy...

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am un ymgeisydd i gymryd rhan yn y cynllun Prentis Creadigol sy’n cael ei weithredu ledled Cymru gan Ganolfan Mileniwm Cymru. Byddant yn hyfforddi ac yn datblygu sgiliau mewn cynhyrchu theatr dechnegol, fel sain, goleuo a rheoli llwyfan. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio yn Theatr Clwyd ond yn cael eu cyflogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yn Theatr Clwyd. Cefnogir un o’r swyddi hyn gan Cymunedau am Waith.

Y Cynllun Prentis Creadigol
Nod y cynllun hwn yw rhoi cyfle i ymgeiswyr ddatblygu eu sgiliau presennol mewn byd real a’u paratoi ar gyfer cyflogaeth lawn amser yn niwydiant y theatr. Fe’i gweithredir ar y cyd â Choleg Caerdydd a’r Fro, y coleg a fydd yn darparu ochr gymhwyster y brentisiaeth, sef Tystysgrif Lefel 3 mewn Theatr Dechnegol: Sain, Goleuo a Llwyfan. Mae’r cynllun yn weithredol ledled Cymru gyda tharged o 10 prentis. Bydd gan bob prentis leoliad penodol lle bydd yn treulio’r rhan fwyaf o’i amser. Bydd wythnos gyflwyno yng Nghaerdydd ac wythnosau eraill hefyd o bosib yng Nghaerdydd, ar gyfer hyfforddiant safonol ‘allan o’r swydd’ gan Gymdeithas Technegwyr Theatr Prydain (a darparwyr eraill). Gellir darparu llety yng Nghaerdydd. Hefyd efallai y bydd cyfle i brentisiaid gyfnewid lleoliadau o dro i dro, i ehangu eu profiad.

Theatr Clwyd
Theatr Clwyd yw prif ganolfan gelfyddydau Gogledd Ddwyrain Cymru ac mae’n cyflwyno amrywiaeth enfawr o weithgarwch ar draws sawl ffurf ar gelfyddyd. Yn rhan greiddiol ohoni mae cwmni cynhyrchu dramâu sydd wedi llwyfannu cynyrchiadau o safon byd dros y blynyddoedd, gyda ffocws ar Gymru ac artistiaid o Gymru. Mae gan Theatr Clwyd gysylltiadau cymunedol clos ac mae’n gweithredu rhaglen Allgymorth a Theatr Pobl Ifanc ac yn datblygu’r agwedd hon ar ei gwaith ymhellach.

Canolfan Mileniwm Cymru
Yn ystod yr 13 mlynedd ers ei sefydlu, mae Canolfan Mileniwm Cymru – y ganolfan gelfyddydau genedlaethol ar gyfer Cymru – wedi datblygu enw rhagorol am gyflwyno rhagoriaeth artistig ac adloniant anhygoel, gan ddangos y gorau o Gymru i’r byd a dod â’r gorau o’r byd i Gymru.

Prentis Technegol – Proffil y Rôl 19/20

Pecyn Ymgeisio am Brentisiaeth Dechnegol


Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ

Mae cyfleoedd i gael eich cynnwys yn ein cronfa Gweithiwr Wrth Gefn, nawr ar gael
£9.53 yr awr

Mwy...

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’n tîm gweithrediadau fel Cynorthwywyr Blaen Tŷ. Mae’r rôl yn swydd rheng flaen yn gweithio ar draws pob maes yn ein mannau Bwyd, Diod ac Adwerthu.

Gyda dyfodiad y tîm Gweithredol newydd yn ddiweddar – y Cyfarwyddwr Artistig, Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford, mae Theatr Clwyd yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y dyfodol. Mae Theatr Clwyd yn theatr i bawb – i’n cymuned leol deyrngar, y staff brwd, artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol ac wrth gwrs, ein cynulleidfa angerddol ac amrywiol.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl cwsmer sy’n canolbwyntio mewn amgylchedd tebyg. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna ymuno â’n cronfa gweithwyr rhyddhad lle rydych yn cael y cyfle i gael cynnig gwaith ar sail “fel a phryd” sail i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i’r cyhoedd yn gyffredinol o fewn y Theatr, fod y cyfle yr ydych yn chwilio am – ac rydym am glywed gennych.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Laura Gray ( laura.gray@theatrclwyd.com )
Teitl Swydd: Cydlynydd Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.

Gyda diddordeb? Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com