Swyddi

Mae gennym y cynigion canlynol ar gael:


Cynllun Hyfforddi Theatr Clwyd Carne i Gyfarwyddwyr yng Nghymru

Lleoliad – Theatr Clwyd, Yr Wyddgrug
Contract tymor penodol am 18 mis o fis Mai 2019 ymlaen
Cyflog £19,446 y flwyddyn

Mae Tîm Gweithredol Theatr Clwyd, y Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford, yn arwain theatr gynhyrchu fwyaf blaenllaw Cymru drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y celfyddydau yn y dyfodol.

Gyda chefnogaeth The Carne Trust. Cyngor Celfyddyau Cymru a Syr Ian McKellen, rydym yn chwilio yn awr am ddau gyfarwyddwr yng nghamau cynnar eu gyrfaoedd i ddatblygu eu crefft yn Theatr Clwyd. Nod y Cynllun Hyfforddi yw cryfhau’r arfer o greu theatr yng Nghymru, gan ddarparu cyfle unigryw i ddatblygu talent, profiad a sgiliau yma. Rydym yn credu y dylai cyfarwyddwyr gael profiad hyfforddi cyflawn ym mhob agwedd ar y theatr. Yn ogystal â gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, bydd pob Hyfforddai’n treulio wythnos (neu gyfatebol) gyda phob adran yn Theatr Clwyd, yng nghefn y llwyfan a blaen y tŷ. Yn ystod y cyfnod o 18 mis, byddwn yn sicrhau bod yr Hyfforddeion yn dod i ddeall pob agwedd ar greu a chynhyrchu theatr yn llawn, a sut i redeg canolfan ddiwylliannol fawr. Penllanw’r Cynllun Hyfforddi fydd cyfarwyddo cynhyrchiad llawn o ddrama yn y Gymraeg neu yn Saesneg, a gynhelir yn Theatr Clwyd neu mewn gofod arall yn 2020.

Rydym yn chwilio am unigolion sy’n angerddol am weithio yn y theatr, sydd â sgiliau cyfathrebu rhagorol, sy’n gallu dangos ymrwymiad i ragoriaeth artistig ac sy’n gyffrous am y cyfle i ddatblygu eu harbenigedd proffesiynol yng Nghymru.

Rydym yn cydnabod bod gallu cyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac rydym wedi ymrwymo i gynyddu nifer y cyflogeion dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu gweithio yn y Gymraeg ac yn Saesneg. Hefyd rydym yn cefnogi cyflogeion newydd sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau Cymraeg.

I wneud cais, anfonwch CV llawn (profiad theatr ac arall) a llythyr yn cyd-fynd yn amlinellu pam fod gennych chi ddiddordeb yn y Cynllun Hyfforddi (dim mwy na 2 dudalen o A4) i melanie.jones@theatrclwyd.com

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw 27 Chwefror 2019

Cynhelir y cyfweliadau ar 9 Mawrth 2019
yn Theatr Clwyd, Lôn Raikes, Yr Wyddgrug, CH7 1YA

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
William James, Cynhyrchydd, Theatr Clwyd
Rhif Ffôn: 01352 701557 / E-bost: william.james@theatrclwyd.com

Bydd trefniadau gweithio rhan amser, rhannu swydd a hyblyg yn cael eu hystyried.


Ymgynghorydd Arlwyo

Mae Theatr Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn dymuno penodi Ymgynghorydd Arlwyo profiadol ar gyfer eu prosiect Cyfalaf, sy’n dechrau yng Ngham 2 RIBA ar ddiwedd mis Ionawr ac mae i ddechrau ar y safle yn 2021.

Dyddiad cau – Tendrau i’w derbyn heb fod yn hwyrach na 5pm ddydd Gwener, 1 Mawrth 2019
Am fanylion pellach www.plann.co/tenders


Ymgynghorydd Cynllunio Busnes

Mae Theatr Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn dymuno penodi Ymgynghorydd Cynllunio Busnes profiadol ar gyfer eu prosiect Cyfalaf, sy’n dechrau yng Ngham 2 RIBA ar ddiwedd mis Ionawr ac mae i ddechrau ar y safle yn 2021.

Dyddiad cau – Tendrau i’w derbyn heb fod yn hwyrach na 5pm ddydd Gwener, 8fed o Fawrth 2019
Am fanylion pellach www.plann.co/tenders


Artist Prosiect

Mae Theatr Clwyd a Chyngor Sir y Fflint yn dymuno penodi Artist Prosiect profiadol ar gyfer eu prosiect Cyfalaf, sy’n dechrau yng Ngham 2 RIBA ar ddiwedd mis Ionawr ac mae i ddechrau ar y safle yn 2021.

Dyddiad cau – Tendrau i’w derbyn heb fod yn hwyrach na 5pm ddydd Gwener, 8fed o Fawrth 2019
Am fanylion pellach www.plann.co/tenders


Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ

Mae cyfleoedd i gael eich cynnwys yn ein cronfa Gweithiwr Wrth Gefn, nawr ar gael
£9.53 yr awr

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’n tîm gweithrediadau fel Cynorthwywyr Blaen Tŷ. Mae’r rôl yn swydd rheng flaen yn gweithio ar draws pob maes yn ein mannau Bwyd, Diod ac Adwerthu.

Gyda dyfodiad y tîm Gweithredol newydd yn ddiweddar – y Cyfarwyddwr Artistig, Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford, mae Theatr Clwyd yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y dyfodol. Mae Theatr Clwyd yn theatr i bawb – i’n cymuned leol deyrngar, y staff brwd, artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol ac wrth gwrs, ein cynulleidfa angerddol ac amrywiol.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl cwsmer sy’n canolbwyntio mewn amgylchedd tebyg. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna ymuno â’n cronfa gweithwyr rhyddhad lle rydych yn cael y cyfle i gael cynnig gwaith ar sail “fel a phryd” sail i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i’r cyhoedd yn gyffredinol o fewn y Theatr, fod y cyfle yr ydych yn chwilio am – ac rydym am glywed gennych.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Laura Gray ( laura.gray@theatrclwyd.com )
Teitl Swydd: Cydlynydd Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.

Gyda diddordeb? Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com