Swyddi

Mae gennym y cynigion canlynol ar gael:


Cynhyrchydd Ymgysylltu Cymunedol

Graddfa TC03 – SCP 23 i 27
Cyflog o £21,693 i £24,657 y flwyddyn
37 Awr yr wythnos
Tymor penodol o 2 flynedd

Disgrifiad Swydd – CYNHYRCHYDD YMGYSYLLTU CYMUNEDOL

Mae Tîm Gweithredol Theatr Clwyd, y Cyfarwyddwr Artistig Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol Liam Evans-Ford, yn arwain y Theatr drwy gyfnod o newid cyffrous, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y celfyddydau yn y dyfodol

Rydym yn chwilio am Gynhyrchydd Ymgysylltu Cymunedol i weithio gyda thîm Ymgysylltu Cymunedol Theatr Clwyd i greu gweithgarwch cynaliadwy o ansawdd uchel yn gysylltiedig ag ethos cwmni a gweledigaeth artistig Theatr Clwyd.

Bydd y Cynhyrchydd Ymgysylltu Cymunedol yn canolbwyntio ar ymwneud y gymuned â dau gynhyrchiad cymunedol, Mold Riots (2019), a ein cynhyrchiad cymunedol ar raddfa fawr yn 2020, ac o bosib bydd yn gweithio ar brosiectau ychwanegol sy’n ymwneud ag ymgysylltu cymunedol.

Bydd y Cynhyrchydd Ymgysylltu Cymunedol yn darparu Cefnogaeth weinyddol a chynhyrchu i’r Adran Ymgysylltu Cymunedol a’r Adran Cynhyrchu a Gweinyddu. Bydd y rôl yn gyswllt rhwng Theatr Clwyd a’r gymuned. Rydym yn chwilio am unigolyn ag ymrwymiad i ragoriaeth artistig a fydd yn cyfrannu at ddarparu’r profiad gorau ar gyfer cymuned Theatr Clwyd.

Dyddiad cau: Dydd Llun 10fed o Ragfyr, 5yh
Cyfweliadau: Dydd Mawrth, 18fed o Ragfyr

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch â:
Gwennan Mair Jones, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Creadigol
Gwennan.mair@theatrclwyd.com 01352 701565 neu

Nerys Edwards, Cydlynydd Ymgysylltu Creadigol
Nerys.edwards@theatrclwyd.com 01352 701575

Cliciwch YMA i ymgeisio ar-lein.

Theatr Clwyd yn cydnabod bod y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg yn sgil bwysig a gwerthfawr yn y gweithle ac mae wedi ymrwymo i gynyddu nifer y gweithwyr dwyieithog. Rydym yn croesawu ceisiadau ar gyfer unrhyw swydd gan ymgeiswyr sydd yn gallu gweithio yn Gymraeg a Saesneg. Byddwn hefyd yn cefnogi gweithwyr newydd a rhai sydd eisoes yn gweithio gyda ni sy’n dymuno dysgu Cymraeg neu wella/datblygu eu sgiliau Cymraeg.

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol bob amser felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn tair wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

Bydd trefniadau gweithio rhan amser, rhannu swydd a hyblyg yn cael eu hystyried.


Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ

Mae cyfleoedd i gael eich cynnwys yn ein cronfa Gweithiwr Wrth Gefn, nawr ar gael
£9.53 yr awr

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’n tîm gweithrediadau fel Cynorthwywyr Blaen Tŷ. Mae’r rôl yn swydd rheng flaen yn gweithio ar draws pob maes yn ein mannau Bwyd, Diod ac Adwerthu.

Gyda dyfodiad y tîm Gweithredol newydd yn ddiweddar – y Cyfarwyddwr Artistig, Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford, mae Theatr Clwyd yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y dyfodol. Mae Theatr Clwyd yn theatr i bawb – i’n cymuned leol deyrngar, y staff brwd, artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol ac wrth gwrs, ein cynulleidfa angerddol ac amrywiol.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl cwsmer sy’n canolbwyntio mewn amgylchedd tebyg. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna ymuno â’n cronfa gweithwyr rhyddhad lle rydych yn cael y cyfle i gael cynnig gwaith ar sail “fel a phryd” sail i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i’r cyhoedd yn gyffredinol o fewn y Theatr, fod y cyfle yr ydych yn chwilio am – ac rydym am glywed gennych.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Laura Gray ( laura.gray@theatrclwyd.com )
Teitl Swydd: Cydlynydd Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.

Gyda diddordeb? Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com