Swyddi

Mae gennym y cynigion canlynol ar gael:


Rheolwr Prosiect Cyfalaf

Theatr Clwyd 
Cyflog tua £50k y flwyddyn
37 awr yr wythnos (hyblyg)
Tymor penodol 

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am Reolwr Prosiect Cyfalaf i ymuno â’r tim i gyflwyno’r Prosiect Cyfalaf Dylunio ac Adeiladu gwerth £30 miliwn ar amser, yn unol â’r gyllideb ac yn unol hefyd â Briff Terfynol y Prosiect.
Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cydweithio i oruchwylio pob agwedd ar y prosiect. Fel y prif ymgynghorydd ar ochr y cleient a’r prif gyswllt ar gyfer yr holl waith, bydd yr unigolyn hwn yn cydlynu’r cyswllt rhwng y gweithwyr adeiladu proffesiynol, gweithrediaeth y theatr a chydweithwyr a rhanddeiliaid allweddol eraill. Bydd y rôl hon yn cyd-fynd â’r gwaith a amlinellir yng Ngwasanaethau Asiant Cyflogwyr RICS.
Rydym yn chwilio am rywun sydd â phrofiad clir o brosiectau cyfalaf sylweddol a phrosiectau aml-gam mewn amgylchedd gwaith byw. Bydd angen sgiliau rheoli rhaglenni rhagorol, rheolaeth ar randdeiliaid, a chyflawni a monitro Iechyd a Diogelwch. Ochr yn ochr â sgiliau trefnu, sgiliau cyfathrebu a sgiliau TG rhagorol, a hefyd dealltwriaeth o amrywiaeth a chynhwysiant ac ymrwymiad iddynt, dylai’r ymgeiswyr allu dangos ymrwymiad i’r celfyddydau, a gwybodaeth amdanynt, a bod yn fodlon cyfrannu at ethos Theatr Clwyd o ddarparu’r profiad gorau i’n cynulleidfaoedd, ein cymunedau a’n defnyddwyr.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Liam Evans-Ford (liam.evansford@theatrclwyd.com)
Teitl Swydd: Cyfarwyddwr Gweithredol
Ffôn: 01352 701886 

Y dyddiad cau ar gyfer y ceisiadau yw dydd Llun 3 Medi
Cynhelir y cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n dechrau ar 10 Medi 2018 yn
Theatr Clwyd,  Yr Wyddgrug, CH7 1YA

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.

I ymgeisio, cliciwch yma os gwelwch yn dda. 2 x Prentis Technegol

Theatr Clwyd a Chanolfan Mileniwm Cymru
£4 yr awr am 37 awr yr wythnos
Contract blwyddyn tymor penodol o fis Medi 2018 ymlaen

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am ddau ymgeisydd i gymryd rhan yn y cynllun Prentis Creadigol sy’n cael ei weithredu ledled Cymru gan Ganolfan Mileniwm Cymru. Byddant yn hyfforddi ac yn datblygu sgiliau mewn cynhyrchu theatr dechnegol, fel sain, goleuo a rheoli llwyfan. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio yn Theatr Clwyd ond yn cael eu cyflogi gan Ganolfan Mileniwm Cymru. Bydd y cyfweliadau’n cael eu cynnal yn Theatr Clwyd. Cefnogir un o’r swyddi hyn gan Cymunedau am Waith.

Manylion a phecynnau cais ar gael ar www.theatrclwyd.com o ddydd Llun 30ain Gorffennaf 2018 ymlaen. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Gwener 17eg Awst 2018. Mae gennym ddiddordeb penodol mewn ymgeiswyr o ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf.     

Proffil y Rôl

Pecyn Ymgeisio am Brentisiaeth Dechnegol


Sesiwn Castio Agored

Cynhelir y clyweliadau yn Theatr Clwyd ddydd Gwener 31 Awst 2018. Bydd rhagor o wybodaeth am ddiwrnod y clyweliad yn cael ei roi i’r rhai sy’n cael gwahoddiad i’r clyweliad. Os hoffech chi gael clyweliad, anfonwch eich CV actio, eich llun fel actor a’ch manylion cyswllt at Melanie Jones, Gweinyddwr Theatr Clwyd (melanie.jones@theatrclwyd.com), erbyn 12pm ddydd Gwener 17 Awst 2018.

Dim ond os ydych chi ar gael i ddod i glyweliad ar 31 Awst 2018 ddylech chi anfon eich manylion cyswllt, ac ar gyfer dyddiadau’r cynhyrchiad isod.


Cynorthwy-ydd Blaen Tŷ

Mae cyfleoedd i gael eich cynnwys yn ein cronfa Gweithiwr Wrth Gefn, nawr ar gael
£9.53 yr awr

Mae’r Adran Gweithrediadau’n gyfrifol am swyddogaethau logisteg yr adeilad. Yn rhan greiddiol iddi mae hybu a chynnal profiad rhagorol i’r gynulleidfa a sicrhau bod Theatr Clwyd yn amgylchedd croesawus a diogel i’r cyhoedd, artistiaid sy’n ymweld, a staff.

Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â’n tîm gweithrediadau fel Cynorthwywyr Blaen Tŷ. Mae’r rôl yn swydd rheng flaen yn gweithio ar draws pob maes yn ein mannau Bwyd, Diod ac Adwerthu.

Gyda dyfodiad y tîm Gweithredol newydd yn ddiweddar – y Cyfarwyddwr Artistig, Tamara Harvey a’r Cyfarwyddwr Gweithredol, Liam Evans-Ford, mae Theatr Clwyd yn mynd drwy gyfnod cyffrous o newid, gan adeiladu ar ragoriaeth a balchder y gorffennol i greu canolfan ddeinamig a chreadigol ar gyfer y dyfodol. Mae Theatr Clwyd yn theatr i bawb – i’n cymuned leol deyrngar, y staff brwd, artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol ac wrth gwrs, ein cynulleidfa angerddol ac amrywiol.

Dylai ymgeiswyr fod â phrofiad blaenorol o weithio mewn rôl cwsmer sy’n canolbwyntio mewn amgylchedd tebyg. Os yw hyn yn swnio fel chi, yna ymuno â’n cronfa gweithwyr rhyddhad lle rydych yn cael y cyfle i gael cynnig gwaith ar sail “fel a phryd” sail i ddarparu gwasanaeth rheng flaen i’r cyhoedd yn gyffredinol o fewn y Theatr, fod y cyfle yr ydych yn chwilio am – ac rydym am glywed gennych.

Am drafodaeth anffurfiol, cysylltwch ag:
Enw: Laura Gray ( laura.gray@theatrclwyd.com )
Teitl Swydd: Cydlynydd Gweithrediadau
Ffôn: 01352 701861

Oherwydd ein bod yn derbyn llawer o geisiadau, nid ydym yn gallu cysylltu â phob ymgeisydd yn unigol felly, os na fyddwch wedi clywed gennym o fewn 3 wythnos i’r dyddiad cau, dylech gymryd yn ganiataol nad yw eich cais wedi bod yn llwyddiannus.


Ymarferwyr Drama Cymraeg

Mae Theatr Clwyd yn chwilio am unigolion egnïol i gynnal dosbarthiadau drama ar sail lawrydd.

Gyda diddordeb? Gyrrwch e-bost at gwennan.mair@theatrclwyd.com