Cynradd

Drwy gyfrwng ein prosiectau ieuenctid a chymunedol, rydyn ni’n cefnogi pobl o bob oedran a chefndir, gan greu profiadau positif ac atgofion a fydd yn para am byth, gyda phŵer i drawsnewid bywydau. Rydyn ni wedi derbyn gwobrau am ein prosiectau Ymgysylltu Creadigol sy’n delio â materion sy’n amrywio o gyfiawnder cymdeithasol i hunaniaeth unigol, addysg a lles.


Oriel
Mae gennym ni Oriel Addysg barhaol sydd ar gael am ddim i arddangos gwaith myfyrwyr am ddim. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com

Teithiau a Sgyrsiau
Rydyn ni’n gallu cynnig teithiau o amgylch y theatr a hefyd sgyrsiau gydag aelodau o staff. Mae pob cynhyrchiad yn Theatr Clwyd yn cynnwys sgwrs ar ôl y sioe gyda’r cast a’r cyfarwyddwr, gyda chyfle i fyfyrwyr ofyn cwestiynau am y sioe maent wedi’i gweld, y pynciau a godwyd ac am weithio yn y theatr. Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com

Yn Trefnu Ymweliad?
Ydych chi’n trefnu ymweliad â’r theatr? Angen cefnogaeth ychwanegol? Efallai yr hoffech chi gyfoethogi’r profiad gyda thrafodaeth ar ôl y sioe gyda’r cast neu gyfarfod rhai o dîm Theatr Clwyd? Cysylltwch a byddwn yn helpu i wneud eich ymweliad yn un arbennig iawn! Am fwy o wybodaeth cysylltwch â nerys.edwards@theatrclwyd.com


Prosiect Bright Sparks

Nod prosiect Bright Sparks yw cael disgyblion CA2 i gyffroi ynghylch pynciau STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) a chael eu hysbrydoli ganddynt. Cyflwynir y rhaglen dros 2 sesiwn hanner diwrnod i flynyddoed 3 a 4 (7 i 8 oed) mewn ysgolion ledled Cymru.

Yn y sesiwn cyntaf, mae’r disgyblion yn credu eu bod yn cael gweithdy Lego am dyrbinau gwynt ond yn sydyn mae Proffesor Sparky’n torri ar draws y gweithdy gyda’i nai Eric. Mae Proffesor Sparky’n ymddiheuro am fod yn hwyr ac yn esbonio bod Eric eisiau bod yn broffesor ond ei fod wedi methu’r arholiadau hyd yma. Maen nhw wedi dod i’r ysgol i ofyn am help y disgyblion i Eric basio ei arholiadau. Mae’r sefyllfa hon yn creu perthynas rhwng y bobl ifanc, sy’n cydymdeimlo â’r cymeriadau.

Mae’r disgyblion yn cwblhau tasgau a gemau amrywiol sy’n cynnwys gwaith tîm, gwrando, datrys problemau, arbrofi a dylunio. Ar ddiwedd y sesiwn cyntaf yma, mae’r disgyblion yn cael nifer o dasgau prosiect gan y proffesor, ac mae’n rhaid iddyn nhw eu cwblhau ar gyfer y sesiwn dilynol yr wythnos ganlynol. Nod yr holl dasgau yw helpu Eric i basio ei arholiadau a chysylltir pob pwnc â STEM a sgiliau cyflogadwyedd.

Pan ddaw Proffesor Sparky ac Eric yn ôl am yr ail sesiwn, mae’r disgyblion yn trosi’r wybodaeth yn ddrama fechan ac yn perfformio canfyddiadau eu hymchwil i Eric. Mae rhai ysgolion yn manteisio ar y cyfle yma i rannu eu cyflwyniadau â chymuned ehangach yr ysgol, gan gynnwys disgyblion eraill, rhieni a theuluoedd.

Yn y diwedd, mae’n rhaid i Eric sefyll ei arholiadau terfynol o flaen y disgyblion; daw pob un o gwestiynau’r arholiad o’r pum cyflwyniad mae’r disgyblion wedi’u perfformio iddo. Mae’r awyrgylch yn drydanol, gyda’r bobl ifanc yn dyheu iddo lwyddo. (Yn yr un modd, mae’r actor yn eithriadol nerfus oherwydd nid yw’n cael rhybudd ymlaen llaw ynghylch beth fydd y cwestiynau chwaith!)

I gadarnhau neges y gweithdai (ac i ddiolch iddyn nhw am helpu Eric i basio ei arholiadau), mae pob ysgol yn cael cynnig trip i’r dosbarth i’w gorsaf bŵer leol.

Cyflwynir prosiect Bright Sparks mewn partneriaeth ag Ymestyn yn Ehangach, menter sy’n ceisio cynyddu cyfranogiad mewn Addysg Uwch ymhlith grwpiau a chymunedau Cymru sydd wedi bod yn cael eu tangynrychioli yn y gorffennol (yn enwedig ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf). Rydym yn ddiolchgar i Sefydliad Scottish Power am ei gyllid hael ar gyfer y prosiect hwn, sy’n ein galluogi i barhau â’r gwaith pwysig yma yn ein cymuned leol.