Cwestitnau Cyffredin

Croeso i’n tudalen Cwestiynau Cyffredin – dyma rai atebion i rai o’r cwestiynau rydych chi’n eu holi amlaf!

Pam nad yw’r seddau i gyd yn mynd ar werth yn syth?

Rydyn ni’n ceisio gwneud yn siŵr bod gennym ni gymysgedd o sioeau yn ystod y flwyddyn – mae gan rai sioeau gynulleidfaoedd eang ac mae eraill yn fwy arbenigol, bydd rhai’n gwerthu allan ac eraill yn gwerthu 50% i 70% o’r seddau sydd ar gael. Rydyn ni wedi sylwi ar gyfer y sioeau oedd ddim yn gwerthu i gyd bod problem yn codi – byddai’r gynulleidfa wedi’i gwasgaru mewn gwahanol rannau yn yr awditoriwm a byddai’n teimlo’n wag. Er ein bod yn ceisio gwerthu pob tocyn fel sy’n bosib bob amser, dydyn ni ddim yn taro 100% bob amser – rydyn ni’n credu’n gryf bod profiad o theatr fyw yn well pan mae’r awditoriwm yn llawn – bod o gwmpas pobl sydd hefyd yn mwynhau’r un profiad – os nad ydyn ni’n gallu sicrhau hynny (a dydyn ni ddim ar gyfer popeth), rydyn ni’n sicrhau profiad gwych drwy wneud yn siŵr bod yr awditoriwm yn teimlo’n brysur.
Does neb yn hoffi edrych ar seddau gwag, felly gan fod pobl yn tueddu i edrych ymlaen ac i’r ochr mewn sioeau, a phur anaml tu ôl iddyn nhw, roedd yn gwneud synnwyr i ni geisio cael pobl ymhellach ymlaen yn yr awditoriwm drwy gyfuniad o gloi cefn y tŷ i ddechrau ac wedyn newid ein prisiau. Rydyn ni wedi bod yn gwneud hyn am y 6 mis diwethaf ac, ar y cyfan, ac ar gyfer mwyafrif helaeth ein cynulleidfaoedd, mae hyn wedi gwella’r profiad.
O ran argaeledd seddau, rydyn ni’n adolygu’r argaeledd yn wythnosol ac yn rhyddhau seddau pan mae gofyn am hynny (rydyn ni’n ceisio bod ag o leiaf 80 o seddau ar werth ar gyfer pob sioe i sicrhau bod gan bobl opsiynau). Hefyd rydyn ni wedi newid ein prisiau fel bod seddau’n rhatach tuag at y blaen ac yn ddrutach tuag at y cefn – i annog archebu cynnar a hefyd i helpu i lenwi’r awditoriwm mewn ffordd sy’n gwneud i’r tŷ deimlo’n brysurach. Mae hyn i gyd yn ein helpu ni’n fawr gyda’n cynaliadwyedd yn y tymor hwy gan sicrhau ein bod yn gallu parhau i gynhyrchu ein gwaith ein hunain, gweithio gyda’r gymuned a dal i ddenu cwmnïau byd-enwog i’n llwyfan ni.

Sut gallaf i weld sioe am bris is?

Cwestiwn rhagorol.
Ar gyfer y rhan fwyaf o’r sioeau mae 10% o’r tocynnau’n cael eu gwerthu am y pris isaf a hysbysebir (£10 fel rheol) ac ar gyfer ein sioeau ni ein hunain, yn cael eu cynhyrchu gan Theatr Clwyd, prisiau’r perfformiadau Ymarfer Gwisg Agored yw dim ond £5. Ar gyfer sioeau y mae galw mawr amdanynt, gall pris y tocynnau godi, felly mae’n well archebu’n gynnar bob amser i gael y seddau am y prisiau gorau sydd ar gael. Hefyd gall pobl sy’n tanysgrifio (sy’n werth ei wneud) arbed hyd at 30% ar bris y tocyn (o archebu’n gynnar). Os oes arnoch chi angen unrhyw help neu gyngor, ffoniwch ein swyddfa docynnau (01352 344101), a fydd yn gallu rhoi gwybod i chi am y pris gorau sydd ar gael ar gyfer unrhyw berfformiad unigol neu ar draws rhediad sioe.

Ein cyngor doeth:

 • Archebu’n gynnar – bydd y tocynnau am bris is mewn lleoliadau gwell na phan fyddwch chi’n archebu’n hwyr.
 • Prynu tanysgrifiad – mae tanysgrifio’n arbed llawer iawn o arian drwy archebu mwy nag un sioe.
 • Dod yn aelod – mae aelodau’n cael gwybod am ein sioeau ni cyn unrhyw un arall ac yn cael y cyfle cyntaf i brynu seddau am bris is.

Pam mae tocynnau ar gyfer rhai sioeau’n ddrutach?

Mae ein system brisio’n gweithio i roi sylw i ddwy flaenoriaeth:

 • Gwneud yn siŵr bod gennym ni docynnau am bris fforddiadwy fel bod pobl ar incwm isel yn gallu gweld ein gwaith.
 • Gwneud yn siŵr ein bod yn gynaliadwy yn ariannol fel ein bod yn gallu dal ati i greu sioeau a gweithio ledled ein cymuned.

Rydyn ni’n cyflawni’r flaenoriaeth gyntaf (tocynnau am bris fforddiadwy) mewn sawl ffordd:

 • Ar gyfer mwyafrif helaeth y sioeau rydyn ni’n eu cyflwyno, mae 10% o’r tocynnau’n cael eu gwerthu am y pris isaf a hysbysebir (£10 fel rheol)
 • Ar gyfer ein sioeau ni ein hunain, yn cael eu cynhyrchu gan Theatr Clwyd, prisiau’r perfformiadau Ymarfer Gwisg Agored yw dim ond £5
 • Mae gennym ostyngiadau sylweddol i ieuenctid o dan 26 oed ar gyfer y rhan fwyaf o’r sioeau (yn gyffredinol, tocynnau £10 ar gyfer unrhyw sedd mewn unrhyw berfformiad)
 • Rydyn ni’n gweithio gyda grwpiau dan anfantais yn ein cymuned drwy gyfrwng ein tîm ymgysylltu creadigol i ddarparu mynediad cost isel neu ddim cost i’n gwaith
 • Rydyn ni’n rhan o gynllun HYNT sy’n rhoi tocynnau ffrind am ddim i bobl gymwys
 • Mae gennym fargeinion tanysgrifio sydd, o’u harchebu’n gynnar, yn golygu bod posib i chi weld theatr o safon byd, yn y seddau gorau, am hyd at 30% yn llai.

Rydyn ni’n teimlo bod hyn yn eithriadol bwysig OND (ac mae hwn yn ond mawr!), rhaid i ni sicrhau cydbwysedd â’r ail flaenoriaeth, cynaliadwyedd ariannol, i sicrhau ein bod ni yma am amser hir ac yn gallu dal ati. Sut mae gwneud hyn?

 • Ar gyfer rhai sioeau y mae galw mawr amdanyn nhw, efallai y bydd prisiau’r tocynnau’n cynyddu – os yw sioe’n boblogaidd a bod y tocynnau fforddiadwy am bris is wedi gwerthu i gyd, dyma pryd fydd cynnydd yn digwydd efallai (ond nid bob amser). Os ydyn ni’n gallu rhyddhau mwy o docynnau, fel bod mwy o bobl yn gallu gweld y sioe, efallai y byddwn yn rhyddhau’r rhain am bris premiwm. (Pan hysbysebir prisiau fel “O XX”, bydd 10% o’r tocynnau’n cael eu gwerthu am y pris hwnnw bob amser.)
 • Mae ein prisiau’n debyg i theatrau rhanbarthol cymharol eraill ledled y DU ac yn sylweddol ratach ac yn fwy hygyrch na llawer o leoliadau mewn prif ddinasoedd, theatrau masnachol a’r West End.
 • Mae’r polisi’n galluogi i ni barhau â’n mentrau prisio hygyrch.

Os ydych chi eisiau gweld unrhyw rai o’n sioeau ni am bris is, rhaid gwneud y canlynol:

 • Archebu’n gynnar – bydd y tocynnau am bris is mewn lleoliadau gwell na phan fyddwch chi’n archebu’n hwyr.
 • Prynu tanysgrifiad – mae tanysgrifio’n arbed llawer iawn o arian drwy archebu mwy nag un sioe.
 • Dod yn aelod – mae aelodau’n cael gwybod am ein sioeau ni cyn unrhyw un arall ac yn cael y cyfle cyntaf i brynu seddau am bris is.

Os oes arnoch chi angen unrhyw help neu gyngor, ffoniwch ein swyddfa docynnau (01352 344101), a fydd yn gallu rhoi gwybod i chi am y pris gorau sydd ar gael ar gyfer unrhyw berfformiad unigol neu ar draws rhediad sioe.

Pam nad oes unrhyw ostyngiadau i bensiynwyr?

Mae gostyngiadau’n bodoli am ddau reswm:

 • Fel bod grwpiau incwm isel sydd ddim yn gallu fforddio dod i’r theatr yn dod yma
 • I alluogi twf tymor hir y cynulleidfaoedd i sicrhau bod gan y theatr gynulleidfaoedd am genedlaethau i ddod.

Yn y gorffennol, roedden ni’n cynnig gostyngiad i bensiynwyr oedd yn lleihau’r prisiau £2 – dim digon i wneud gwahaniaeth rhwng ymweld a pheidio ag ymweld, ac nid oedd y gostyngiad yn cael ei fwynhau gan yr holl gynulleidfaoedd. Fodd bynnag, mae ein prisiau fforddiadwy (ar gyfer y rhan fwyaf o’n cynyrchiadau mae 10% o’n tocynnau ar gael am £10) yn golygu ein bod yn gallu gwneud yn siŵr bod gennym ni docynnau ar gael am £10 ar gyfer pob perfformiad ar gyfer unrhyw un, gan gynnig llawer mwy o hygyrchedd.

Wrth gwrs mae’r tocynnau hynny ar gael i unrhyw un, ond mae’n fwy manteisiol i gynulleidfaoedd hŷn, sydd, yn gyffredinol, yn tueddu i allu cynllunio ymlaen llaw mwy ac archebu’n gynharach.

Pam ydych chi’n cynnig gostyngiad ar gyfer ieuenctid o dan 25 oed?

Mae ieuenctid o dan 25 oed yn tueddu i archebu’n hwyrach, yn llawer hwyrach, a hefyd yn tueddu i fod yn y grwpiau gyda’r incwm defnyddiadwy isaf. Rydyn ni’n cynnig gostyngiad i’r grŵp hwn i’w helpu’n ariannol i ymweld, a hefyd i helpu i greu sylfaen gynaliadwy o gynulleidfa fel bod gennym ddyfodol yn y tymor hir. Dyma un o’r rhesymau pam fod gennym raglen mor helaeth i deuluoedd – heb feithrin pobl ag angerdd dros y theatr, yn y tymor hir, bydd ein cynulleidfa’n mynd yn llai ac yn llai.

Oes system awyru yn y theatr ac os nad oes, pam?

Adeiladwyd y theatr yn 1976 heb system awyru a thros y blynyddoedd mae wedi bod yn broblem reolaidd ond, yn rhwystredig, heb fuddsoddiad cyfalaf mawr, dydyn ni ddim yn gallu ei datrys. Rydyn ni wedi ceisio datrys y broblem drwy logi unedau awyru diwydiannol ond maen nhw’n gwneud llawer o sŵn ac nid oes modd eu defnyddio tra mae perfformiad yn cael ei gyflwyno ac nid ydyn nhw’n gwneud gwahaniaeth sylweddol. Mae’r sefyllfa’n debyg mewn theatrau eraill yn y DU os nad ydyn nhw’n adeiladau newydd. Beth ydyn ni’n ei wneud i ddatrys hyn? Yn y tymor byr rydyn ni’n dal i roi cynnig ar syniadau newydd – does dim un wedi bod yn ateb perffaith hyd yma. Yn y tymor hir, rydyn ni’n gobeithio gweld ailddatblygiad cyfalaf gwerth £30m yn cael ei roi ar waith yma, a fydd yn datrys y broblem yma unwaith ac am byth.