Cefnogi’r Theatr

Drwy gyfrannu at Theatr Clwyd byddwch yn cefnogi ein gwaith ar ac oddi ar y llwyfan.


Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am greu theatr o safon byd ac wedi ymrwymo i gefnogi dyfodol y celfyddydau drwy feithrin talent newydd a chreu prosiectau ieuenctid a chymunedol arloesol.

Mwy o Wybodaeth

Rydyn ni mewn sefyllfa eithriadol ffodus o allu creu cynyrchiadau theatr o safon byd sy’n dechrau gyda hedyn o syniad.

Mae Theatr Clwyd yn un o ddim ond pedair theatr yn y DU sydd â’i holl adrannau creu ei hun. Mae ein gwneuthurwyr gwisgoedd, yr artistiaid golygfaol, gwneuthurwyr y props ac adeiladwyr y setiau’n gallu creu pob elfen o gynhyrchiad o’r dechrau.

Ar gyfartaledd, mae ein hadran gwisgoedd yn defnyddio 620 milltir o edau bob blwyddyn ac mae ein paentwyr golygfaol yn defnyddio bron i 1,600 litr o baent!

Drwy gefnogi Theatr Clwyd rydych chi’n ein helpu ni i barhau i greu theatr o safon byd, fel ein cynhyrchiad o Rent i ddathlu’r 21ain a aeth ar daith genedlaethol, a’n cydweithrediad sydd i ddod gyda’r National Theatre, Home, I’m Darling. 

Mwy o Wybodaeth

Drwy gyfrwng ein cynllun TYFU | Grow rydyn ni’n cefnogi talent newydd ac addawol. Rydyn ni’n sicrhau bod cyfleoedd ar gael i bobl fireinio eu crefft fel eu bod yn gallu sefydlu gyrfa yn y celfyddydau ar y lefel uchaf.

Mae TYFU | Grow yn cynnwys ein cynllun Awduron Preswyl, sy’n rhoi amser a gofod i awduron ysgrifennu a chyfle iddynt weithio gydag artistiaid eraill.

Gyda’n partneriaid rydyn ni hefyd yn creu prentisiaethau, gan ddarparu hyfforddiant mewn swydd mewn sawl agwedd wahanol ar y theatr, gan gynnwys sain a goleuo, adeiladu set, blaen tŷ a swyddi gweinyddol. Mae ein prentisiaid ni’n dysgu sgiliau trosglwyddadwy sy’n galluogi’r rhai sy’n dewis peidio â dilyn gyrfa yn y celfyddydau i weithio mewn diwydiannau eraill.

 

Mwy o Wybodaeth

Drwy gyfrwng ein prosiectau ieuenctid a chymunedol rydyn ni’n cefnogi llawer o bobl ac yn creu profiadau ac atgofion positif a fydd yn para am byth ac yn trawsnewid bywydau.

Rydyn ni’n gweithio gyda phobl ifanc drwy gyfrwng ein prosiectau Ymgysylltu Creadigol. Justice in a Day yw ein cynhyrchiad arobryn sy’n dangos i bobl ifanc yr effaith negyddol mae torri’r gyfraith yn ei chael, mewn ffordd ryngweithiol a chofiadwy.

Mae Theatr Clwyd ar y blaen o ran iechyd a lles yn y celfyddydau. Drwy ddefnyddio ein sgiliau a’n harbenigedd, rydyn ni’n gwybod ein bod ni’n gallu creu prosiectau celfyddydol a fydd yn helpu ac yn cefnogi pobl yn ein cymuned. Mae un o’n mentrau ni, Arts from the Armchair, yn brosiect cydweithredol gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Mae cleifion dementia a’u gofalwyr yn cael eu cyfeirio gan eu meddyg teulu i Theatr Clwyd i gymryd rhan mewn gweithdai wythnosol. Mae’n brosiect ysbrydoledig i bawb sy’n cymryd rhan, gan helpu’r cyfranogwyr i addasu i’w hamgylchiadau newydd, rhannu profiadau a chreu atgofion newydd drwy brofiadau creadigol yn y theatr. 

 

Rhodd Cymorth

Fel elusen gofrestredig, mae Ymddiriedolaeth Theatr Clwyd (Rhif Cofrestru’r Elusen 1104878) yn gallu hawlio Rhodd Cymorth ar eich cyfraniad chi. Mae Rhodd Cymorth yn ffordd wych o allu rhoi ychydig bach mwy heb ddim cost ychwanegol i chi. Os ydych chi’n gymwys am Rodd Cymorth, rydyn ni’n gallu hawlio 25% gan CThEM yn ychwanegol at eich cyfraniad. Bydd eich cyfraniad o £10 i Theatr Clwyd yn werth £12.50 wedyn.


Aelodaeth

Rydyn ni eisiau i bawb fod yn rhan o Theatr Clwyd. Beth am ddod yn aelod a chael diweddariadau rheolaidd am ein gwaith ni, cyfle am flaenoriaeth wrh archebu, rhybudd ymlaen llaw am berfformiadau i ddod, gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig a dau docyn sinema am ddim. Cliciwch YMA am fwy o wybodaeth am sut gallwch chi fod yn aelod.